پایان نامه رشته جغرافیا-راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

عنوان کامل پایان نامه :  راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی) قسمتی از متن پایان نامه : روش انجام مطالعه (متدولوژی) در مطالعات هیدرولوژی هر منطقه نیاز می باشد که از اطلاعات جمع آوری شده توسط ایستگاههای هیدرومتری بهره گیری نمود. در این مطالعه برای تحلیل عوامل و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل