عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

روش انجام مطالعه (متدولوژی)

در مطالعات هیدرولوژی هر منطقه نیاز می باشد که از اطلاعات جمع آوری شده توسط ایستگاههای هیدرومتری بهره گیری نمود. در این مطالعه برای تحلیل عوامل و فاکتورهای مورد نیاز از ایستگاههای هیدرومتری موجود در منطقه و روشهای تجربی مطابق با تبیین خدمات ذیل پارامترهای آبدهی سالیانه، ماهانه و فصلی، دبی های حداکثر سالانه در دوره بر گشتهای مختلف و غیره مورد مطالعه قرار گرفتند:

1-بازدید از ایستگاههای هیدرومتری موجود

2-انتخاب د. وره پایه آماری، تکمیل و تطویل آمار

3-برآورد کلی آبدهی واحدهای فیزیوگرافی

4-استخراج اندازه متوسط  آبدهی ماهانه، فصلی و سالانه بطور کلی

5-برآورد شماره منحنی ( CN ) واحدها

6-برآورد خصوصیات سیلاب با بهره گیری از روشهای استدلالی و هیدروگراف واحد

7-مطالعه هیدروگراف جریان و هایتوگراف بارندگی در حوضه

8-تعیین سهم ذوب برف در جریان رودخانه

9-تعیین دبی ویژه واحدهای فیزیوگرافی

10-تعیین هیدروگراف سیلاب با دوره برگشتهای 2 ساله تاPMP

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

11- شناسایی منابع آب موجود در منطقه ( چشمه ها، چاهها، قنوات و. . . )

12- محاسبه بیلان آب سطحی منطقه ( با در نظر داشتن اطلاعات و آمار موجود )

13-مطالعه امکان توسعه منابع آبی از روشهای مختلف ( سطوح عایق، حفر چاه و. . . ) در جهت رفع نیازهای مختلف

14-ارزیابی کیفیت منابع آب حوضه با استانداردهای کشاورزی، صنعت و شرب

15- مطالعه منابع آلاینده منابع آب بر حسب زمان و مکان ارائه تقشه وضعیت

16- مطالعه نوع و وضعیت سفره های زیر زمینی منطقه

17- مطالعه حفظ و ارتقاء کیفی منابع آب زیر زمینی

18-ارائه نقشه منابع آب

 

3-12-جمع آوری آمار و اطلاعات ایستگاه های آب سنجی موجود در منطقه

همانطور که قبلا گفته گردید  منطقه مورد مطالعه یکی از زیر حوضه های حوضه آبخیز حبله رود می باشد  که در داخل و اطراف این حوضه تعداد 7  ایستگاه هیدرومتری کیلان، فیروزکوه(گور سفید )، فیروزکوه، نمرود، سیمین دشت (حبله رود) وسیمین دشت دلیچایی هست که بعضی از خصوصیات و جایگاه آنها در جدول شماره  (1-4) آمده می باشد و طول دوره آماری آنها و سال های دارای آمار در آنها در جدول شماره (1-5) آمده می باشد و همانطوری که از جدول شماره (1-5 ) مشخص می باشد طولانی ترین دوره آماری از آن ایستگاه بن کوه و کمترین آن از آن ایستگاه کیلان می باشد.

از میان ایستگاه های فوق  کیلان و فیروزکوه(گور سفید ) به دلیل دوره آماری کوتاه و ایستگاه های بن کوه و سیمین دشت (حبله رود) به دلیل مساحت بسیار بالا نسبت به منطقه مورد مطالعه غیر قابل بهره گیری می‎باشند. اما ایستگاه های  فیروزکوه، نمرود، وسیمین دشت دلیچایی می توانند تا حدودی گویای شرایط هیدرولوژیکی منطقه مورد مطالعه باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد