راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

مخاطرات طبیعی و ژئوتوریسم

مطالعهپتانسیلهایلغزشیو ریزش(حرکاتتودهای)

در مطالعات‌ آبخیزداری‌ یکی‌از مهمترین‌ بخشهایی ‌که‌ توجه ‌خاصی ‌را می‌طلبد شناسایی‌ نقاط‌ دارای ‌استعداد لغزشی ‌و ریزشی ‌می‌باشد. زیرا توانایی‌حرکات‌ توده‌ای ‌در تولید رسوب ‌آنچنان‌ بالاست ‌که ‌اگر عوامل‌فرسایشی‌ در سطح‌یک‌حوزه‌مدتهای‌مدیدی‌فعالیت‌مستمر داشته‌باشند شاید به‌اندازه‌‌یک‌حرکت‌لغزشی‌، توانایی‌تولید رسوب‌را نداشته‌باشند از طرفی‌هرگونه‌فعالیت‌عمرانی‌چه‌در بخش‌آبخیزداری‌یا غیر آن‌ممکن‌می باشد‌باعث‌گردد تا دامنه‌ها و مناطقی‌که‌استعداد بالقوه‌ایجاد این‌حرکات‌را دارند بر اثر تشدید یک‌عامل‌تحریک‌پذیر، شروع ‌به ‌فعالیت ‌نموده ‌و باعث ‌وارد شدن‌ خسارت‌ مالی‌ و تخریب ‌سازه‌ها و از طرفی ‌ایجاد کانونهای‌بحرانی‌ تولید رسوب ‌در سطح ‌آبخیزها بنمایند. لذا می‌طلبد که‌در مطالعات‌بخش‌زمین‌شناسی‌یک‌آبخیز توجه‌خاصی‌به‌معرفی‌این ‌مناطق‌بگردد در این‌راه ‌توجه ‌به ‌مطالعات ‌بخشهای‌پوشش‌گیاهی‌، هوا و اقلیم‌، زمین‌ساخت‌و سنگ‌شناسی‌و مطالعات‌صحرایی‌در مورد نحوه‌کاربری‌مناطق‌مختلف‌لازم‌می‌باشند که‌توجه‌به‌این‌بخشها و مطالعات‌صحرایی‌انجام‌گرفته‌در سطح‌حوزه‌آبخیز جلیزجند نشاندهنده‌آنست‌که‌در بخشهای شمالی و بالادست حوزه احتمال لغزش و حرکات توده ای کم می باشد به طوری که هیچ نشانه ای از حرکات توده ای در این حوزه دیده نشده می باشد.

 حرکات دامنه ای

حرکات دامنه‌ای به رخدادهایی اتلاق می‏گردد که درنتیجه آن، صورتهای مختلفی از مواد سنگی و رسوبی از مناطق مرتفع به سمت عرصه‌های پست تر و برروی دامنه‌ها جابجا می‏شوند.

براساس اختصاصاتی زیرا : مکانیسم عملکرد، دامنه گسترش، شکل ونوع حرکت، اندازه جابجایی و مشخصات سطوح گسیختگی، میتوان این حوادث را در سه گروه عمده، حرکات لغزشی، ریزشی وجریانی دسته بندی نمود.

مجموع عوامل موثر درایجاد انواع حرکات دامنه‌ای متداول عبارتنداز :

-ویژگی‌های فیزیکی رخساره‌های سنگی یا رسوبی شامل : کیفیت پیوستگی، مقاومت فشاری، خصوصیات بافتی، وزن مخصوص و اندازه تخلخل

-توسعه وتراکم انواع سیستم‌های شکستگی و درز وشکاف

-ویژگیهای زمین ساختی و خصوصیات لرزه خیزی منطقه

-همبری واحدهای مقاوم نظیر سنگ آهک، ماسه سنگ، کنگلومرا و … با رخساره‌های شیلی، مارنی وژیپسی وانیدریتی

-افزایش مقدار شیب براثر ایجاد ترانشه( احداث جاده درمناطق برجسته و کوهستانی) یا فرسایش پنجه دامنه در اثر عبور جریانهای آبی بویژه درامتداد مسیررودخانه و آبراهه ها

-بهم خوردن تعادل دامنه‌های شیب دار واحدهای شیلی ومارنی درنتیجه افزایش وزن ناشی از جذب رطوبت وایجاد لغزش و رانش تحت تاثیر نیروی ثقل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه