راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فیزیوگرافی

جهت انجام مطالعات پس از مشخص شدن محدوده حوضه مورد مطالعه با بهره گیری از اطلاعات رقومی نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000 که توسط سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده و نیز با بهره گیری از عـــکسهای هوایی که در سال 1376 تهیه شده، نقشه پایه حوضه بامقیاس 1:20000 و توسط برنامه های GIS تهیه گردید. سپس با بهره گیری از عکسهای هوایی، جایگاه آبراهه های منطقه باتوجه به هدف مطالعات و پیمایش صحرائی زیرحوضه های مطالعاتی برروی نقشه پایه فوق الذکر مشخص و وارد سیستم گردید که بدین ترتیب حوضه به 3 زیر حوضه، 13 واحد هیدرولوژیک و سه خروجی تقسیم گردید

مطالعه هیپسومتری حوضه و زیرحوضه ها

ارتفاع عبارت می باشد از پستی وبلندی یک حوضه ازسطح دریای آزاد. ارتفاع یک حوضه درمیزان وقوع بارندگی، درجه حرارت وتغییرات آن، اندازه تبخیر و تعرق، شدت تشعشعات خورشیدی وبطور کلی درآب وهوای منطقه و به همراه آن در تشکیل وتوسعه خاک، نوع و تراکم پوشش گیاهی اثر دارد و به همین دلیل دانستن ارتفاع متوسط یک حوضه واختلاف ارتفاع وبخصوص نحوه توزیع سطح – ارتفاع واینکه چند درصد از سطح حوضه از ارتفاع بالاتر یا پایین تر برخوردار هستند می تواند در شناخت رژیم آبدهی حوضه کمک بسزایی نماید. ضمناً اندازه بارندگی با ارتفاع افزایش می یابد وهمینطور که از درجه حـــرارت کاسته می گردد، بارندگی ها بیشتر بصورت برف خواهد بود واین حوضه ها دارای جریان بادوام تر و رژیم آبدهی متعادل می‌باشند.

به‌مقصود مطالعه هیپسومتری حوضه و زیرحوضه‌های آن خطوط منحنی اندازه موجود در نقشه‌های 1:25000 دیجیتایزو وارد سیستم GIS شده می باشد.

علاوه بر کلیه نقاط ارتفاعی موجود در نقشه (قلل کوه‌ها و تپه‌ها) نیز وارد سیستم گردید و به‌مقصود جلوگیری از ایجاد سطوح مسطح برای کلیه منحنی‌های بسته (اعم از تپه‌ یا دره) با بهره گیری از روش برون‌یابی خطی (Extrapolation) ارتفاع   نقاط اوج تپه یا قعر دره محاسبه و وارد سیستم گردید. با بهره گیری از قابلیت درون‌یابی (Interpolation) نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ILWIS نقشه مدل رقومی ارتفاعی زمین (Digital Elevation Model) منطقه با ابعاد شبکه (Pixel size) 10 متری استخراج گردید و به‌مقصود رفع خطاهای احتمالی ناشی از اقدام درون‌یابی، نقشه حاصله توسط یک فیلتر 3*3 (Average filter) اصلاح (Smooth) گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه