عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

کارامدی حکومت که یکی از عناصر وارکان اصلی قدرت نرم می باشد، ارتباط وثیق ومؤثّری با امنیت نرم  دارد. کارکردهای اصلی این بازوی امنیت نرم درمهارجنگ نرم، پدیده های نرم افزاری نا امنی وترسیم کنندۀ آسیب پذیری هاو حفاظت کننده و تقویت کنندۀ موضوعات مرجع امنیت نرم می باشد. توانایی دستگاههای دولتی در انجام درست ومؤثر وظایف قانونی ومورد انتظار جامعه، توانایی حکومت در حل مسئله ها یا اجرای برنامه ها و تصمیمات مشخص ،توان تصمیم گیری های جامع، منسجم و  استوار از سوی حکومت وتوان اجرایی انعطاف پذیر، قاطع، مستمر و سریع حکومت، از معیارهای مهم سنجش اندازه کارآمدی حکومت می باشد.

سرمایۀ اجتماعی به عنوان دومین رکن قدرت نرم، از مجموعه ای از هنجارها و ارزشهای موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وسیاسی جامعه منتج می گردد که این هنجارها وارزشها، حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی واقتصادی ودارای ویژگی اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی وگروهی و … می باشد اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، رضایتمندی وحساسیت سیاسی، از مهم ترین مراکز ثقل سرمایۀ اجتماعی می باشند (الوانی و همکاران، 1381 ؛ 78)

اعتماداجتماعی از انتظار رفتار معتدل و صادقانه میان مجموعه ها ناشی می گردد و به تناسب نوع مجموعه ها دارای ابعاد مختلفی می باشد . اعتماد سیاسی یکی از مهم ترین جنبه های تشکیل دهندۀ قدرت نرم می باشد.ا عتماد سیاسی، یعنی اعتماد به حکومت، که در اثر رضایت مردم از خدمات دولتی خاص ایجاد می گردد و با طرفداری عام تری که عوامل فرهنگی، سیاسی و اجمعیت شناختی سبب آن می شوند، موردمقایسه قرار می گیرد. اعتماد سیاسی مردم سبب افزایش حساسیت سیاسی آنها شده و به تبع اندازه مشارکت و مشروعیت سیاسی نظام افزایش می یابد. درتعریف حساسیت بایستی به این نکته توجه داشت که این مفهوم تا حد بسیار زیادی یا تأثیرگذار بودن فرد در فرایند سیاسی کشور مطابقت دارد. پس، مشارکت سیاسی که می تواند زمینۀ مشروعیت سیاسی دولت را به وجود بیاورد، بایستی به صورت داوطلبانه، آگاهانه،نهادمند، مستمر وبرای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست های عمومی، اداره امور عمومی یاگزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی یا ملی، با بهره گیری از روشهای قانونی صورت پذیرد.

اقتدار، سومین رکن قدرت نرم می باشد که از ترکیب سلطۀ اطلاعاتی وسلطۀ روانی بر بازیگران نا امنی ساز ناشی می گردد؛ اقتدار به صورت حضور نامحسوس ِ عامل  مقدر در نزد بازیگران ناامنی ساز ظاهر می گردد.

چهارمین رکن قدرت نرم، جذّابیت کارگزار قدرت نرم می باشد. جذّابیت به معنای تکریم ومنزلت کارگزار وامنیت نزدمخاطب می باشد.

پس،دولت ها ونهادهای مرتبط با آن، مردم ونهادهای مدنی ملی و بین المللی، اصلی ترین بازیگران عرصۀ امنیت نرم می باشند. در امنیت نرم «حکومت»، «جامعۀ مدنی »و «شهروند» سه بازیگر اصلی هستند. دراین چارچوب ،جامعۀ مدنی نقشی واسط میان حکومت وشهروند را اعمال می کند. براین اساس، جامعۀ مدنی خواسته ها وتقاضاهای شهروندان را اخذ کرده، آن را به حکومت منتقل می کند و پیگیر مطالبات آنان خواهد بود. دراین میان، رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین منابع سرمایۀ اجتماعی می توانند تأثیر بسیار مهمی را در افزایش قدرت نرم یک کشور داشته باشند. از سوی دیگر ،حکومت نیز مسئول اصلی برقراری نظم وامنیت می باشد؛ با این تأکید که مردم نیز از قدرت سیاسی برخوردار بوده، می توانند هم از دولت طرفداری کنند وهم آن را مورد نقد قرار دهند ودر خواستهای خود را مطرح کنند (خانی  ،1385؛ 42)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه