عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه هیدرولوژی منطقه مورد مطالعه

ایران سرزمینی می باشد نسبتا خشک، بطوری که اگر میانگین بارندگی سالانه در سطح کره زمین که حدود 860 میلی متر تخمین زده می گردد را با متوسط بارندگی سالانه ایران، که تقریبا‌‌‌‌‌‌ رقمی معادل 240 میلی متر می باشد، مقایسه کنیم ملاحظه خواهد گردید که مقداربارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متوسط بارندگی سطح دنیاست. به علاوه زمان ریزش نزولات جوی و محل ریزش آن با نیازهای کشاورزی، که مصرف کننده اصلی آب می باشد، مطابقت ندارد. در هر صورت بایستی قبول کنیم که خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی می باشد و این ما هستیم که بایستی خود را با آن سازگاری دهیم.

یکی از راههای سازگاری با خشکی بهره گیری بهینه از منابع آب می باشد. بایستی کوشش نمود تا حد امکان از ریزشهای جوی، جریانهای سطحی ومنابع زیرزمینی به نحو مطلوب بهره گیری گردد واین کار عملی نخواهد بود مگر با شناخت پدیده های هیدرولوژیکی.

بنا به تعریف ارائه شده از سوی انجمن فدرال علوم وتکنولوژی امریکا در سال 1962، هیدرولوژی علم مطالعه آبهای زمین، منشاٌ جابجایی، پراکنش آنها، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، ارتباط آب با محیط فیزیکی و بیولوژیکی و تاثیرات آن روی فعالیتهای انسانی می باشد. امروزه این علم در طراحی و طرز اقدام سازه های هیدرولوژیکی نظیر سدهای ذخیره ای و انحرافی، کانالهای آبیاری و زهکشی و پل، مهندسی رودخانه، کنترل سیلاب، آبخیزداری، جاده سازی و. . . بطورگسترده مورد بهره گیری قرار  می گیردبدلیل نظام سیستماتیکی که طبیعت دارا می باشد هر گونه تغییردر بخشهای آن بر سایر بخشها موثر خواهد بود. به همین  لحاظ هر گونه تغییردر نظام طبیعی بایستی با شناخت خصوصیات طبیعی همراه باشد.  اگر این طور نباشد ممکن می باشد پس خورهایی (Feed- back) دربرداشته باشد که ترمیم آن امکان پذیر نباشد.

کلمه هیدرولوژی از دو کلمه یونانی ( Hydro ) به معنی آب و (Logos ) یعنی شناخت تشکیل شده می باشد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی انجمن فدرال علوم و تکنولوژی امریکا در سال 1962، هیدرولوژی علم مطالعه آبهای زمین، منشا’، جابجایی وپراکنش آن ها، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، ارتباط آب با محیط فیزیکی و بیولوژیکی و تاثیرات آن روی فعالیت های انسانی می باشد. چاو (Chow) نیز هیدرولوژی را، علمی تعریف کرده که آب های سطح زمین از نظر فراوانی و گردش و پراکنش آنها، خواص شیمیایی و فیزیکی و اثرات متقابل بین آنها و محیط، که شامل ارتباط آنها با موجود زنده نیز میباشد را مورد مطالعه قرار می دهد.

. امروزه این علم در طراحی و طرز اقدام سازه های هیدرولوژیکی نظیر سدهای ذخیره ای و انحرافی، کانالهای آبیاری و زهکشی و پل، مهندسی رودخانه، کنترل سیلاب، آبخیزداری، جاده سازی و… بطور گسترده مورد بهره گیری قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه