شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار مشخصات واحدهای مطالعات به تبیین ذیل می‌باشد:

M1-1: کوههای توده‌سنگی (Rock Mass) با بیش از 75 درصد سطح رخنمون سنگی و کمتر از 25 درصد سطح آن دارای خاک کم عمق، با مساحت 9/3682 هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه 21. 94 می‎باشد.

M2-1: کوههای برونزد سنگی (Rock out crops) با رخنمون سنگی 60 درصد و در 40 درصد سطح دارای خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی و عمقی سنگین سنگریزه‌دار، با مساحت 1/1775 هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه 58/10 می‌باشد.

M3-1: کوههای با پوشش خاکی (Covered) با خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی متوسط و عمقی سنگین سنگریزه‌دار، با مساحت 9/6841  هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه 6/40  می‌باشد.

M4-1: کوههای با پتانسیل فرسایش لغزشی (Land slide) دارای خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی متوسط و عمقی سنگین سنگریزه‌دار، با مساحت 7/6427 هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه  83/3 می‌باشد.

H1-1: تپه‌های برونزد سنگی (Rock out crops) با 50 درصد سطح رخنمون سنگی، دارای خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی و عمقی سنگین سنگریزه‌دار با مساحت 93/715 هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه 30/4 می‌باشد.

H2-1: تپه‌های با پوشش خاکی (Covered) دارای خاک نیمه‌عمیق و بافت خاک سطحی متوسط و عمقی سنگین سنگریزه‌دار با مساحت 6/532 هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه 17/3 می‌باشد.

H3-1: شامل تپه‌های کم‌شیب و همراه با فلاتها دارای خاک عمیق، بافت خاک سطحی سنگین و عمقی خیلی سنگین، با مساحت 5/1166 هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه 95/6 می‌باشد.

T1-1: فلاتها (تراسهای رودخانه‌ای)، دارای خاک خیلی عمیق، بافت خاک سطحی سنگین و عمقی خیلی سنگین، با مساحت 1448 هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه 63/8 می‌باشد.

وضعیت توپوگرافی و ژئوتوریسم

در اینجا عوامل زیادی در ایجاد فرسایش موثرند مانند اندازه شیب، طول شیب، طول آبراهه اصلی، فرم زهکشی، تراکم زهکشی در سطح حوزه و …  اما عامل مهم در این قسمت درصد شیب در زیر حوزه‌ها می باشد. اندازه شیب در افزایش سرعت رواناب و جابجایی خاک روی سطح دامنه تاثیر بسزایی دارد‌. درمناطقی که شیب زیاد می باشد رواناب سرعت پیدا کرده و هنگامی‌که به مناطق مسطح با بافت حساستر می‎رسد ایجاد فرسایشهای خندقی می‌نماید که این موارد دقیقا در حوزه در بخش رسوبات کواترنر مجاور زهکش اصلی حوزه دیده گردید. مساحت حوزه و شیب آبراهه اصلی نیز در انتقال رسوبات، فرسایش بستر و کناره های رودخانه اصلی و اندازه SDR حوزه تأثیر بسزایی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه