عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

در شمال فیروزکوه، مسیر به سوی تنگه را از لحاظ ساختمان و واحدهای سنگی منطقه می‌توان به چند بخش تقسیم نمود:

1-از فیروزکوه تا ابتدای تنگه که شامل:

-رسوبات مخروط افکنه‌ای پلیستوسن به صورت گسترده‌ای تا فاصله 9 کیلومتری شمال فیروزکوه.

– واحدهای سازند کرج به سن ائوسن شامل توف، داسیت و شیل‌های سیاه و سبز- کرم که در دو سوی تنگه تاقدیس‌ها و ناودیس‌های متوالی را شکل داده‌اند.

 

2-تنگه واشی (ابتدای مسیر تنگه تا ابتدای دشت ساواشی):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شامل سنگ‌های آهکی سازند لار به سن ژوراسیک پایانی و صخره‌ساز می باشد که در اینجا حدود 100 متر ارتفاع دارند.

3-دشت ساواشی:

شامل سنگ‌های آهکی سازند لار و ماسه‌سنگ‌ها و شیل‌های سازند شمشک به سن ژوراسیک می باشد.

4- مسیر تنگه دوم (تنگه سا) تا آبشار (به سوی شمال):

-واحدهای سازند کرج در سمت شمال و شرق مسیر دیده می شوند.

-واحدهای آهکی سازند لار در سمت غرب مسیر وجود دارند.

5-دریاچه ساح:

در واحدهای سازند کرج قرار دارد که ملافیرها و ژیپس‌های کرتاسه در غرب آن دیده می شوند.

ژئومورفولوژی وژئوتوریسم

حوزه آبخیز جلیزجند غالبا تحت تاثیر فرسایش آبی قرار دارد که به اشکال مختلف نظاره می‏گردد. لذا فرسایش حوزه مطالعاتی از نوع آبی، ‌و فرسایش بادی نظاره نگردیده می باشد. اشکال فرسایش حوزه جلیزجند به صورت سطحی ( ورقه‏ای) و شیاری و آبراهه‏ای و رودخانه‏ای و لغزشی می‏باشد. در بعضی قسمتها و به صورت موضعی فرسایش انحلالی در مناطق توده سنگی. و فرسایش واریزه‏ای در قسمتی از دامنه‏ها نظاره گردید.

 

 4-6- خاک و ژئوتوریسم

با بهره گیری از خصوصیات (Geopedology) اراضی حوزه، واحدهای مطالعاتی نقشه(Land components) تفکیک و ترسیم گردیده می باشد و براساس مطالعات خاک و نتایج حاصله از سایر بخشهای مطالعاتی کلاسهای تناسب اراضی تعیین و تشخیص نموده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه