تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح اهداف دشمن در جنگ نرم

الف) در سطح راهبردی

1-تغییر ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران از حکومت ولایی (ولایت مطلقه فقیه) به حکومت جمهوری اسلامی غیر ولایی؛

2-فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و پذیرش قواعد روابط بین الملل تعریف شده توسط قدرت های استکباری؛

3-تغییر اصول و مبانی دینی بنیان گذاری شده توسط حضرت امام (ره)؛

4-مقابله با سبک حکومت مردم سالاری دینی و شکست آن در افکار عمومی مردم جهان پیش روی سبک حکومتی لیبرال دموکراسی (همان، 119)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب)در سطح عملیاتی

1- طراحی و پیاده سازی مدل تأثیرگذاری بر رفتار مردم و ایجاد تغییرات دموکراتیک در نظام جمهوری اسلامی ایران از راه مبارزات انتخاباتی؛

2-ساماندهی مدل نافرمانی مدنی برای بی ثبات سازی سیاسی- اجتماعی کشور؛

3- ایجاد تزلزل و آشوب در کار دانشگاه ها برای جلوگیری از پیشرفت علمی و فناوری کشور؛

4-به انفعال کشاندن نظام جمهوری اسلامی و ناکارآمد سازی آن با ایجاد شکاف دولت- ملت، دولت- نخبگان، درون حاکمیت و دورن ملت؛

5-القای عدم صلاحیت و عدالت رهبری و مقابل رهبری قراردادن بعضی خواص و نخبگان.

4-9-راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران

پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین می باشد در شاخص‌هایی ماننده ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دان به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان‌های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می گردد. در برایند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به گونه مجازی کوشش در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی و سپس بهره‌برداری از آن دارند.

به گونه کلی تهدیدات علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی کنونی را می‌توان در گونه تهدیدات نظامی و تهدیدات نرم تقسیم‌بندی نمود. (برنز،1385)

در همین راستا کمیته صلح جاری برای مقامات امریکایی، نیز تنها راه تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران، را پیگیری جنگ نرم به جای جنگ سخت می‌داند. این استراتژی که دلتا نام دارد سه محور اصلی آن بهره گیری از تاکتیک‌های دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی می‌باشد.

بهره گیری از معضلات اقتصادی، تنوع کثرت قومی ایران، ایجاد و دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی، کوشش در نزدیکی به مردم تحت پوشش طرفداری از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شبکه‌های متعدد رادیو – تلویزیونی فارسی زبان طرفداری از اپوزیسیون (سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز، به جنبش‌های مدنی و نافرمانی‌ها بپیوندند)، تسهیل فعالیت ان. جی. اُ امریکایی در ایران، دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک (این افراد بایستی از سوی مقامات امریکایی انتخاب شوند نه نهادهای ایرانی)، بهره گیری از سفارتخانه‌های کشورهای دیگر و به گونه کلی تضعیف ستون‌های حمایتی حکومت ایران مانند راهکارهای اجرای استراتژی دلتا به شمار می‌آیند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه