عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

صدور انقلاب و گسترش دگرگونی‌های ژئوپلیتیک ـ ژئوکالچر

در جهان‌بینی امام خمینی «دموکراسی‌ اسلامی» از انواع شرقی و غربی برتر می باشد. امام خمینی با در نظر داشتن اصول سیاست خارجی ایران اظهار داشتند: ما بایستی با شدت هرچه بیشتر انقلاب خود را به جهان صادر کنیم و این طرز فکر را که قادر به صدور انقلاب‌ نیستیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهای اسلامی فرق قائل نیست. ما حامی تمامی محرومان می‌باشیم. همه ابرقدرت‌ها و همه قدرت‌ها برای از بین بردن ما برخاسته‌اند. اگر ما در محیط محدودی باقی بمانیم، قطعاً با شکست روبه‌رو می‌شویم. (صحیفه نور، جلد ۳، ۱۳۸۰: ۱۲۷)

از جالب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مناقشات علوم اجتماعی در سال‌های اخیر ارتباط «کنشگری» و «ساختار» می باشد. به ساده‌ترین شکل می‌توان گفت این مناقشه درمورد این مسئله بوده می باشد که آیا کنشگران از طریق ساختارها (هرچه باشند) شکل می‌گیرند یا برعکس. در نظر داشتن موضوع کنشگری ساختاری به این معناست که کشورها نیازمند آنند تا جلوه‌هایی از عقلانیت را بستر ساز اقدامات استراتژیک خود قرار دهند. عقلانیت بدون مؤلفه‌های ایدئولوژیک در دوران بعد از جنگ سرد شکل نمی‌گیرد. این امر دارای عینیت‌هایی نیز در شکل‌بندی‌های پژوهش در روابط بین‌الملل می باشد. عصر فرارفتارگرایی در سیاست بین‌الملل بیانگر آ‌ن می باشد که روندی جدیدی از کنشگری و تأثیر‌آفرینی بازیگران ظهور یافته که ماهیت اثباتی و عینی ندارد. به‌گونه کلی فضای گفتمانی و هچنین قالب‌های تحلیلی جدید که مبنای پردازش چنین فصولی می باشد، در قالب ذهنیت و نشانه‌های فرارفتارگرایی قرار دارد. این امر هرگونه کنش سیاست خارجی را در راستای روابط متقابل بین‌المللی بازیگران و در چهارچوب ساختار تبیین می کند. موضوع کنشگری ـ ساختار برای تحلیل سیاست خارجی خوب بوده می باشد. این موضوع مسائل همیشگی علیت و هرگونه جبر و اختیار را به دستور کار روابط بین‌الملل بازگردانده و به مطالعه دقیق‌تر بنیاد مفهومی نسبتاً ساده بعضی مطالعات سیاست خارجی منجر شده می باشد. ازطرف دیگر، مجادله درمورد این موضوع اکثراً منطقی خصلتی بسیار انتزاعی داشته، بر معرفت‌شناسی و فراهستی‌شناسی[1] متمرکز بوده می باشد.

برای برقراری ارتباط به نوعی «عقلانیت اقدام» نیاز می باشد. یعنی پیش از حصول نتیجه رضایت‌بخش بایستی گردآوری اطلاعات مناسب و شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیمای کنش و اقدام ترجمان یابد. زمانی‌که معادله عقلانیت ـ کنش در چارچوب قالب‌های فراهستی‌شناسانه قرار گیرد، طبیعی می باشد که زمینه‌های کنش‌گری در محیط استراتژیک جدید که از اوایل دهه ۱۹۸۰ شکل گرفته را منعکس خواهد ساخت. انگلستان به عنوان یکی از بازیگران کنشگر در راستای حفظ وضع موجود تعبیر می گردد. در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران مبانی کنش سیاسی و استراتژیک خود را برای تغییر در نظم بین‌المللی طراحی و سازماندهی کرده می باشد. از دیدگاه ایران و کشورهای اسلامی فرآیند موجود نظام بین‌الملل ماهیت ناعادلانه دارد، یعنی اینکه فاقد موازنه و تعادل می باشد.

[1]Transontology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه