راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

در انجام این پژوهش آغاز ایستگاه منطقه انتخاب گردید، سپس به مقصود تعیین تقویم گردشگری و مقادیر میانگین بارش، ماهانه، میانگین دما، میانگین نم نسبی، بیشینه دما، کمینه نم نسبی، میانگین روزانه ساعات آفتابی و سرعت باد را برای یک دوره 12 ساله آماری و پس از تجزیه و تحلیل و پردازش آنها و تهیه بانک اطلاعاتی، رتبه هر کدام از مولفه های  CIA، CID، بارش، سرعت باد و ساعات آفتابی را بدست آورده، مقدار عددی  TCI را به تفکیک برای ماه های سال و ایستگاه منطقه محاسبه نمودیم.

این شاخص ترکیبی، عناصر اقلیمی که بیشترین ارتباط با کیفیت تجربه توریستی برای غالب توریست ها دارد را بطور سیستماتیک ارزیابی می کند  (ساری صراف و همکاران، 1388 ).

این شاخص از بعد بیوکلیماتیک بر گردشگری مطرح می گردد و دارای هفت زیر شاخص میانگین دمای خشک ماهانه، میانگین روزانه رطوبت نسبی هوا، میانگین ماهانه حداکثر دمای خشک، میانگین رطوبت نسبی در هرماه، میانگین ماهانه بارندگی، میانگین روزانه تعداد ساعات آفتابی و میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه می باشد. این هفت عامل به صور ت 5 مولفه در فرمول لحاظ می گردد که سه مورد از متغیرهای مدل بصورت مستقل و دومورد دیگر بصورت ترکیبی بیوکلیمایی مطرح گردیده اند.

و برای محاسبه TCI در منطقه فیروزکوه آمار ها را به صورت فصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم تا براساس فصل  شرایط گردشگری منطقه را مورد مطالعه قرار دهیم.

شاخص CID  شاخص آسایش روزانه با دو مولفه حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی می باشد. یعنی ترکیب این دو عنصر، شاخص آسایش روزانه را برای ما محاسبه می کند. قبل از هر چیز بایستی گفت که همه این 5 مولفه که در بالا ذکر گردید، ضریبی بین 0 تا 5 می گیرند که صفر به معنای شرایط نامناسب و به سمت 5 شرایط ایده آل می گردد. وضریب نهایی اقلیم گردشگری بین 0 تا 100 می باشد که از مجموع ضرایب این 5 مولفه به دست می آید. هر یک از این 5 شاخص یا مولفه بخشی از ضرایب نهایی را در بر می گیرند که در این بین این به این معنی می باشد که اگر چنانچه ضریب اولیه این شاخص 5 باشد.

جهت برآورد امتیاز هر کدام از شاخص های ذکر گردیده از مقیاس مخصوص به آن بهره گیری می کنیم. جهت محاسبه و براورد  شاخص آسایش روزانه، از نمودار ارزیابی آسایش گرمایی بهره گیری می کنیم. در واقع این نمودار از دو محور تشکیل شده می باشد. محور افقی مربوط به دما و محور عمودی نمودار مربوط به رطوبت نسبی می باشد. نقطه تلاقی حداقل رطوبت نسبی و حداکثر دما نشان دهنده امتیاز آن شاخص ها می باشد. در شکل زیر این نمودار ارایه شده می باشد. همان گونه که گفته گردید برای شاخص های ترکیبی با وارد کردن عدد رطوبت در سمت راست نمودار و دما در قسمت پایین نمودار و به دست اوردن نقطه تلاقی این دو(دما و رطوبت نسبی) امتیاز به دست می آید. اگر خوب توجه کنید در قسمت بالای نمودار اعداد کوچکی از سمت چپ از صفر شروع شده و تا پنج ادامه دارد در میانه نمودار از 5 به 4 می رسد و به سمت بالا از امتیاز آن کم می گردد. این اعداد همان ضریب بین 0 تا 5 این شاخص را محاسبه می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه