راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

تغییرات ژئومورفولوژیکی مانند عواملی هستند که ممکن می باشد متناسب با جایگاه و شرایط محیطی قلمرو گسترش آنها، در ترکیب و مشارکت با سایر عوامل، تأثیر به سزائی در افزایش استعداد فرسایش‌پذیری و رسوبزایی داشته باشند. در مواردی نیز بالعکس تغییرات ژئومورفولوژیکی به عنوان نتیجه و محصول فرآیندها و رویدادهای فرسایشی، اهمیتی در تشدید فرسایش نداشته و متناسب با نوع تغییرات به اندازه قابل توجهی، خاستگاه و محل تجمع عناصر آواری منتقل شده از نواحی مرتفع و شیبدار بالادست محسوب می شوند. براین اساس با در نظر گرفتن تغییرات ژئومورفولوژیک شناسایی شده در حوضه می‌توان ارزیابی اجمالی از رفتار و عملکرد آنها در رخدادهای فرسایشی حاکم بر منطقه بدست آورد. تغییرات ژئومورفولوژیک شناسایی شده که با مشارکت سایر عوامل تأثیر مؤثری در سرعت بخشیدن و تشدید شدت فرسایش ایفاء می‌نمایند عبارتند از:

  • برخاستگی آرام و تدریجی ارتفاعات منطقه یا به تعبیری جوان شدن ارتفاعات
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توسعه سیستمهای شکستگی و درز و شکاف و جابجایی ناشی از حرکت گسل‌ها
  • توسعه و تکامل بعضی اشکال ژئومورفولوژیک نظیر کواستا، گیلویی و. . .
  • تغییرات ناشی از وقوع حرکات دامنه‌ای نظیر ریزش و لغزش
  • تغییرات امتداد و مسیر آبگذر رودخانه‌های اصلی منطقه طرح در اثر ریزش دیواره‌ها
  • تغییرات ناشی از وقوع بهمن بخصوص در ارتفاعات شمالی گستره طرح این تغییرات باعث ناپایداری خاک و در نتیجه عدم فرصت کافی جهت استقرار پوشش گیاهی و افزایش فرسایش می گردد.

3-9- مطالعه تأثیر رسوبزایی هر یک رخساره‌های ژئومورفولوژیکی

از میان 14 رخساره ژئومورفولوژیکی تشخیص داده و تفکیک شده در آبخیز مورد مطالعه رخساره‌هایی که از نهشته‌های منفصل، پوشش‌های فرسایشی منفصل و رخساره نوع بدلند بیشترین استعداد رسوبزایی را دارا هستند. از این میان اراضی بدلند بیشترین مقدار رسوب و پس از آن نهشته‌های منفصل فرسایشی مستقر بر روی شیبها و پس از آن نهشته‌ها و رسوبات رخساره‌های کواترنری تولید رسوب می‌نمایند. مساحت مجموع این رخساره‌ها که با علائم HBD، QS، MBD، QaL و LS بر روی نقشه مشخص شده‌اند 2875 هکتار معادل 17 درصد سطح کل این آبخیز می‌باشد. علت تولید رسوب زیاد این رخساره‌ها مصالح آنها بوده که از نظر بافت و ساختمان هیچگونه استحکامی ندارند و در اثر عوامل جابجایی رسوب که در این آبخیز اکثراً آب و برف و بهمن می‌باشند به سادگی قابل حمل می‌باشند. بدیهی می باشد رخساره‌هایی که از واحدهای سنگی سخت تشکیل شده‌اند کمترین مقدار رسوبزایی را دارند. بر این پایه رخساره‌های MIO، HIO، MRO، MIom، Mrom به ترتیب کمترین مقدار رسوبزایی و رخساره‌های MRC، Hiom، HRC، DTHD دارای رسوبزایی متوسط خواهند بود. همانطور که ملاحظه می گردد بر مبنای تقسیم‌بندی فوق حدود 8578 هکتار از رخساره‌ها استعداد رسوبزایی متوسط و 5325 هکتار از رخساره‌ها استعداد رسوبزایی کم دارند. عملیات مدیریتی و بیولوژیک بر روی رخساره‌هایی با رسوبزایی زیاد و متوسط همراه با حفاظت قرق راه‌حل اساسی در کنترل فرسایش و رسوب در حوضه می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه