عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین منطقه آسایش به روش اوانز

آسایش بشر شرایطی می باشد که از نظر حرارتی دست کم برای 80 درصد از افراد مناسب باشد و به تعبیری دیگر در این شرایط نه بشر احساس گرما و نه احساس  سرما کند. ودر شکل گیری شرایط آسایش بشر از نظر اقلیمی چهار عنصر دما، رطوبت، باد و تابش تأثیر دارند و در بین این عناصر دما و رطوبت تأثبر بیشتری در سلامت و راحتی بشر دارند.

گردشگری عنصری می باشد وابسته به آب و هواو اقلیم به نحوی که آب و هوای مناسب وشناخت کافی از شرایط اقلیمی دریک منطقه و یکی از مهمترین موضوع در بحث گردشگری می باشدو این مبحث را می‎توان یکی از عوامل جاذب یا دافع گردشگر در یک منطقه دانست ودر این پژوهش به مقصود ارزیابی شرایط اقلیم آسایش از منظر گردشگری با بهره گیری از روش اوانز در محدوده ی فیروزکوه وعناصر مورد بهره گیری در این روش:

  1. دمای خشک هوا
  2. رطوبت نسبی که در چهار گروه(30-0 درصد)، (50-30 درصد)، (70-50درصد)، (100-70 درصد) در نظر گرفته می گردد.
  3. سرعت باد از غیر محسوس 1/0 متر بر ثانیه تا محسوس که یک متر بر ثانیه در نظر گرفته می گردد.
  4. فعالیت- استراحت یا کارهای سبک خانه:
  5. پوشاک- لباس سبک تابستانی و لباس زمستانی درون خانه

سپس با در نظر داشتن مقادیر رطوبت نسبی ماهانه بترتیب منطقه آسایش روز و شب در ماههای مختلف سال  مشخص می گردد. در نهایت میانگین دمای بیشینه هر ماه با منطقه آسایش روز و میانگین دمای کمینه هر ماه با منطقه آسایش شب سنجیده می گردد تا وضعیت گرمایی هر یک از ماههای سال بدست آید تا بتوان براساس آنها رهنمودهای معماری متناسب با اقلیم ارائه نمود.

 

با در نظر داشتن جدول شماره (4-15) و معیار استاندارد جدول اوانز، منطقه آسایش روز و شب و با در نظر داشتن راحتی وضعیت گرمایی جدول  شماره (4-16) و در مقیاس سه گانه تعیین گردید جدول شماره (4-17)

:A محدوده ی منطقه ی راحت به ازای جریان هوایی(معادل یک متر بر ثانیه)

B : محدوده ی منطقه ی راحت به ازای لباس سبک تابستانی و با یک روی انداز سبک در شب و جریان نامحسوس هوا نامحسوس هوا (1/0 متر بر ثانیه)

: C محدوده ی منطقه ی راحت به ازای لباس معمولی و گرم و روی انداز ضخیم در شب.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه