تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

در تهاجم فرهنگی، دشمن فرصت گزینش، شناخت و تجزیه و تحلیل را از مردم می گیرد و با تبلیغ و اطلاع رسانی غلط و با ایجاد هیجانات کاذب و بر انگیختن احساسات بر افکار عمومی سلطه می افکند و معیارها و ارزش های خود را برمردم تحمیل می کند.

به کارگیری جذابیت های صوتی و تصویری، رنگ، گرافیک موسیقی، انواع ابزار های لهو و لعب، فیلم سینمایی و تبلیغات گسترده برای ترویج ارزشهای غربی و تخریب دارائی های فکری و ملل جهان به کار گرفته شده می باشد.

آنها کوشش می کنند روحیه ملی و هویت ملی ملت ها را زیر سوال ببرند به نحوی که آحاد مردم احساس کنند از خود افکار و الگوی اساسی و ارزش ندارند و الگوهای غربی بهترین الگوی جایگزین می باشد، از خود بیگانگی به معنی فراموشی خود و دارایی های فکری و ارز ش خودی می باشد برای فرهنگ سازی بایستی فرهنگ و عناصر تشکیل دهنده آن را شناخت.فرهنگ از پرکاترین مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی می باشد  و به عنوان مهمترین مفهوم در رشته های گوناگون علمی و در نظام فکری متعددی مورد بهره گیری قرار می گیرد. امروزه تعریف از فرهنگ به عنوان شیوه یزندگی بشری امری پذیرفته شده می باشد و جه فرق نوع بشر با سایر موجودات به شمار می رود. (حجاریان،1380)

اول این که فرهنگ در زمینه جامعه معنایی می یابد و مفهومی اجتماعی می باشد، دوم این که فرهنگ برون داده ای رفتاری قابل نظاره می باشد، سوم این که فرهنگ به صورت اکتسابی آگاهانه و اموزشی و یا طریق غیر مستقیم منتقل می گردد، چهارم این که فرهنگ مفهومی ارزشی نیست که به گروه خاصی تمدنی و فاخر اختصاص دارد بلکه هر گروه اجتماعی دارای نوعی فرهنگ مختص خود می باشد.

آن چه فرهنگ اسلامی را از دیگر فرهنگ ها جدا و ارزشمند می سازد ساختار ارزشی و عناصر فرهنگی می باشد که از دین مبین اسلام گرفته شده می باشد و پشتوانه آن تعالیم و آموزه های دینی و الهی  می باشد و به همین دلیل ما برای فرهنگ اسلامی ارزش و احترامخاص قائل هستیم. فرهنگ اسلامی جهان را  در قالب نام معنادار الهی تقسیم می کند و رفتار افراد جامعه را نیز در قالب همین نظام معنا می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آن چیز که شکل دهنده شیوه ی زندگی مسلمانان در طول تاریخ می باشد در حقیقت تجلی و کوشش همیشگی مسلمانان برای معنا بخشیدن به چارچوب زندگی بر اساس همین فرهنگ می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه