عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقابله با جنگ نرم

یقینا نیل به اهدافی که می توان به تعبیر رهبری عزیز انقلاب، برای افسران جوان (دانشجویان) این میدان در نظر گرفت، بدون برنامه ریزی دقیق و مدبرانه ممکن نیست که در اینجا به بعضی تصریح می گردد و به نظر می رسد که دانشگاه ها نیز در این عرصه بایستی مرتبا در حال رصد کردن اوضاع فرهنگی بوده و در راستای بهبود بعضی شاخص های این مقوله حساس،گام های بلندی بردارند.

1: تشکیل اتاق فکر

رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان طراحی نوع مبارزه را به خود دانشجویان واگذار کردند. ایشان فرمودند:« اینى که چه کار بایستی بکنید، چه جورى بایستی اقدام کنید، چه جورى بایستی تبیین کنید، اینها چیزهائى نیست که من بیایم فهرست کنم، بگویم آقا این اقدام را انجام بدهید، این اقدام را انجام ندهید؛ اینها کارهائى می باشد که خود شماها بایستی در مجامع اصلى‏تان، فکرى‏تان، در اتاقهاى فکرتان بنشینید، راهکارها را پیدا کنید»
لذاست که مطالعه نوع مواجهه مطلوب با در نظر داشتن شرایط خاص هر دانشگاه بایستی از جانب فعالین آن دانشگاه هر چه سریع تر صورت پذیرد.

2: پرهیز از بسته شدن فضا

رهبر انقلاب در عین اینکه بر ضرورت مقابله با جنگ نرم تاکید دارند،درمورد بحث کرسی های آزاد اندیشی
فرموده ان« د:نباید از اظهار نظر هیچ گاه بیمناک بود.این کرسی های آزاد اندیشی که ما گفتیم،در دانشگاه ها بایستی تحقق پیدا کند و بایستی تشکیل بشود»

به نظر بایستی از فضای تقابلی احراز نمود و محیط آکادمیک دانشگاه را حتی الامکان به دور از جنجال و هیجانات کاذب وارد موضوع مطالعه مسائل روز کشور نمود.

3:کلان نگری در طراحی راهکارها

بایستی در نظر گرفت که تفوق مقطعی صرف، مد نظر نیست. بایستی اهداف مواجهه، هم ارز همدیگر و با نگاهی کلان نگر دیده گردد. مثلا اگر صرفا مغلوب کردن حریف هدف قرار بگیرد و حفظ آرامش محیط دانشگاه لحاظ نشود، بایستی پذیرفت که راه به بیراهه سپره شده می باشد.

4: ضرورت مخاطب شناسی

به نظر، مخاطب اصلی طرح ریزی های افسران مقابله با جنگ نرم، نه سردمداران جریان مقابل که افکار عمومی دانشجویی می باشد. افکار عمومی ای که تحت القائات غلط ممکن می باشد قضاوت های نادرستی در خصوص مسائل کشور داشته باشد و این قضاوت با تبیین درست مسائل به راحتی قابل تغییر می باشد. نباید در برنامه ریزی مخاطب را به اشتباه چند فرد خاص یا یک تشکل خاص قرار داد (رنجبران، 1389؛ 295) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه