عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

زراعت

شهرستان با در نظر داشتن استعدادها و مناطق مستعد و غنی خود هنوز آنچنان که بایستی نتوانسته خود را در راه توسعه قرار داده و در مقایسه با سایر شهرستانها و مناطق دیگر کشور دارای تنگناهای اساسی  می باشد، که در این راستا و برای گریز از این محرومیت ها و تنگناها چنین به نظر می رسد که بایستی برنامه ریزی نموده تا بتوانیم در محو محرومیتها سهمی داشته باشیم.

فعالیتهای زراعی شهرستان  در سال 1381 در قالب آمار اندازه تولید، سطح زیر کشت و متوسط عملکرد در واحد سطح غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی، محصولات سبزی و صیفی و محصولات علوفه ای  مطالعه با آمار 1379 مقایسه می گردد.

سطح زیر کشت محصولات زراعی شهرستان در سال 1381، حدود 3/7467 هکتار می باشد، که درصد تغییرات آن نسبت به سال 1379، 76/2 درصد افزایش را نشان می دهد. از طرف دیگر اندازه  تولید محصولات زراعی در سال 1381 حدود 30535 تن بوده که درصد تغییرات آن نسبت به سال 1379 حدود 45/0 درصد افزایش داشته می باشد و اندازه عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی در سال 1381 حدود 4493 تن در هکتار می باشد که نسبت به سال 1379 تغییری نداشته می باشد. (منبع قبلی)

 

3-3-3 باغداری

فعالیتهای باغی شهرستان در سال 1381 نیز در قالب آمار اندازه تولید سطح زیر کشت و متوسط عملکرد در واحد سطح میوه های گرمسیری و غیرگرمسیری میوه های دانه دار، میوه های خشک و سایر محصولات باغی مطالعه و با آمار سال 1379 مقایسه می گردد. سطح زیر کشت محصولات باغی در سال 1381 حدود 4005 می باشد که درصد تغییرات آن نسبت به سال 1379 حدود 43/18 درصد بیشتر می باشد. اندازه تولید محصولات باغی در سال 1381 حدود 28035 تن می باشد که درصد تغییرات آن نسبت به سال 1379 حدود 43/18 درصد رشد منفی را نشان می دهد. عملکرد در واحد سطح محصولات باغی در سال 1381 حدود 7000 تن در هکتار می باشد که نسبت به سال 1379 تغییری نداشته می باشد.

در سال 1381 سطح زیر کشت میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری حدود 156 هکتار که شامل مرکبات، کیوی، و سایر میوه بوده که نسبت به سال 1379 حدود 23 درصد افزایش داشته می باشد.

اندازه تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در سال 1381 حدود 1131 تن بوده که نسبت به سال 1379 حدود 14/22 درصد افزایش را نشان مید هد. عملکرد در واحد سطح نیز در سال 1381 حدود 19125 تن در هکتار بوده که نسبت به سال 1379 هیچ گونه تغییری نداشته می باشد. (منبع قبلی)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه