عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

تیپهای ژئومورفولوژیکی

واحدهای ژئومورفولوژیکی به دو نوع تیپ دامنه‌های منظم و دامنه‌های نامنظم تفکیک می شوند و بر همین پایه اراضی کشاورزی مستقر در گودیهای منطقه براساس نوع پروفیل طولی و عرضی دامنه به تیپهای ناهموار و هموار تقسیم‌بندی می شوند. تیپ دامنه منظم و هموار به دامنه‌هایی گفته می گردد که صاف و فاقد برجستگیهای مشخص و عمده می‌باشند و تغییرات شیب در نیمرخ و پروفیل آنها تدریجی و یا ثابت می‌باشد. این نوع دامنه در مجموع واحد کوهستان و تپه‌ماهور منطقه 8564 هکتار معادل 51 درصد از سطح این آبخیز را تشکیل می‌دهد. لذا با فرض مناسب بودن خاک و شیب در این تیپ تنها 8564 هکتار از سطح منطقه مورد مطالعه استعداد کارهای اصلاحی بیولوژیکی را دارد که آن نیز بهتر می باشد با در نظر داشتن ارتفاع بلند منطقه به صورت کپه‌کاری و بذرکاری (با در نظر داشتن مطالعات هواشناسی و پوشش گیاهی) انجام پذیرد. از ارتفاع 2700 متر به بالا به ندرت می‌توان درختان را مستقر نمود و علت آن سرمای زیاد زمان کوتاه دوره رشد و رویش می باشد. در این ارتفاع تا ارتفاع 3300 متر معمولاً درختان ارس طبیعی رشد می‌نمایند.

این شرایط نشان از شکننده بودن شرایط بیولوژیک درگستره این آبخیزها دارد. بنابر این مدیریت آبخیزداری و مرتع تأثیر بسزایی در حفظ تعادل زیست‌محیطی این عرصه‌ها خواهد داشت. این دامنه‌ها در  واحدهای کوهستان و تپه‌ماهور براساس شواهدی همچون کیفیت رخنمون واحدهای سنگی، وجود پوشش نهشته‌های منفصل و خاک و درصد آن بر روی آنها و اشکال ژئومورفولوژیکی و غیره به رخساره‌های مختلفی تفکیک شده‌اند. دامنه‌های نامنظم به دامنه‌هایی اطلاق می گردد که از شیب غیریکنواحت و ناهمگن برخوردار بوده و تغییرات شیب در نیمرخ آنها به گونه ناگهانی کم و زیاد می گردد. این تغییرات دارای علت های مختلف به تبیین ذیل می باشد:

  • عوض شدن جنس یا ماهیت سنگ (تناوب سنگهای سخت و سست)
  • جابجایی در نتیجه فعالیتهای زمین‌ساختی نظیر گسلها و شکستگیهای بزرگ
  • بهم ریختگی دامنه براثر زمین‌لغزش و ریزش بلوکهای سنگی
  • فرسایش دیفرانسیل ناشی از توسعه سیستمهای شکستگی و ماهیت کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی طبقات

دامنه‌های نامنظم در واحد تپه‌ماهور و کوهستان 5600 هکتار (33 درصد) از مجموع مساحت آنها را تشکیل می‌دهد. بر روی این نوع دامنه‌ها فرسایش اکثراً ناشی از طبیعت زمین‌شناسی بوده در حالی که بر روی دامنه‌های منظم فرسایش نوع پیش‌رونده با عامل انسانی دخیل می باشد. با در نظر داشتن سطح زیاد دامنه‌های نامنظم و رخنمونی بودن آنها و با عنایت به نفوذ کم و عدم تراوایی سنگهای بستر که اکثراً ولکانیکی و آذر آواری می‌باشند (سرآبخیزها) فلذا ضریب هرزآب بر روی این رخساره‌ها نسبتاً زیاد تا زیاد می‌باشد. پس کاهش سرعت رواناب و ذخیره‌سازی آنها جهت کاهش حجم سیلاب و کنترل آنها در سر آبخیزها انجام عملیات مکانیکی بر روی این رخساره‌ها در اولویت اول و ضروری می‌باشد. سطوح مخروط‌افکنه‌ها و آبرفتهای بستر رودخانه‌های اصلی به صورت ناهموار و اراضی دشتی نیز هموار می‌‌باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه