تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین و تشریح جنگ نرم در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

یکی از ویژگی های اختصاصی جنگ نرم وسیع بودن گستره بازیگران و کارگزاران آن می باشد که طیفی از رؤسا و رهبران کشورها تا خبرنگار و عکاسی ساده یک روزنامه را در بر می گیرد. در میان دو سر طیف  فرماندهان تا سربازان این جنگ، نهادهای مخفی (سرویس های جاسوسی) و عوامل آشکاری (سازمان ها و بنیادهایی) قرار دارند که رسماً در میان زمینه فعالیت می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(بازنشستگان ناجا،1390)

امنیت نرم را در درجۀ اول حوزه ای مرتبط با حفاظت از اشیاء باعناصر فیزیکی به شیوه ای ناملموس ومخفی وبا بهره گیری از ابزارهای نرم افزاری می باشد، اما از سوی دیگر ، حوزۀ آن را نظامهای اجتماعی پیچیده و دقیق نیز عنوان می کند. دایره المعارف ویکیی م یتال نیزامنیت نرم را دردرجۀ اول، متضاد امنیت سخت می داند. همچنین اظهار می کند که امنیت نرم به جای بهره گیری از خشونت وحمله، بیشتر به دنبال دفاع واقناع مردم علیه حمله می باشد وکاهش صدمات را مد نظر دارد. امنیت نرم از نظر اجتماعی در موقع حمله نیز مؤثر می باشد وکمک می کند تا انسانها رفتاربهتری با هم داشته باشند ومانعی بر سر راه بشر هایی که ارزشی را به سیستم اضافه می کنند نشوند. نیکیتا ای. لوماگین معتقد می باشد که تهدیدهای امنیت نرم، تهدیدهایی هستند که ریشۀ نظامی ندارند. وی شرایط اجتماعی را منشاء بسیاری ازتهدیدهای نرم در شرایط کنونی وانتقال امراض مسری را نمونه ای وابسته ونشئت گرفته از این شرایط می داند (2002 ، Lomagin).

به گونه کلی از دید کارشناسان، امنیت نرم از چهار بخش اساسی «موضوعات مرجع امنیت نرم»، «قدرت نرم کشور»، «جنگ نرم دشمن » و «پدیده های نرم افزاری نا امنی » تشکیل می گردد.

حاکمیت ملی، هویت ملی، روش زندگی، انسجام سیاسی – اجتماعی وتصویر وجهۀ بین المللی، از مهمترین موضوعات مرجع امنیت نرم می باشند. پس، نوع رژیم،  ارزشها وتکالیف بنیادین رژیم، نهادهای اساسی حاکمیت، احساس امنیت از جانب ارزشها وهنجارها در نزد مردم، وفاق ملی میان مردم، نیروهای سیاسی و نظام سیاسی بر سرمسائل مرتبط با منافع وتهدیدهای امنیت ملی، تعامل مناسب باسازمانهای بین الملی و جهه و آبروی بین المللی، مهم ترین عوامل مرجع درامنیت نرم مسحوب می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه