عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

به اظهار دیگر، وضعیت فوری محرک که نتیجه اش تهدید می باشد، صرفاً خبر از آسیبی می دهد که نسبت به منافع وارزشها در راه می باشد . ارزشها ومنافع در مبحث تهدید ها، نقشی اساسی در تعریف تهدید و ساماندهی واکنشها وتصمیم گیری ها دارد. در واقع، آن چیز که واکنش بر می انگیزد وموجب شناسایی وتعریف تهدید می گردد، ارزشها و منافع می باشد. ارزش دراینجا به معنای آن چیزی می باشد که اکثر جامعه آن را مطلوب می پندارد. منافع ملی از ارزشهای اجتماعی الهام می گیرند وسپس اهداف و اصول سیاست خارجی را مشخص می کنند. پس ماهیت تفکّر ونظام ارزشی جامعه، اصول و ارزشها ومنافع را مشخص می کند وآن را به آرمان ملی ارتقاء می دهد. سازوکار شکل گیری وتعریف ارزشها بسیار پیچیده ومتأثر از تجربیات تاریخی، دیدگاههای فرهنگی، تحوّلات سیاسی –اجتماعی، ماهیت نظام سیاسی وبسیاری از ملاحظات دیگر می باشد که در مجموع ، هویت سیاسی –اجتماعی و فرهنگی جامعه را تشکیل می­دهد. چنانکه روشن می باشد، ارزشها امری درونی وذهنی و درحوزۀ هویتی هستند. به همین دلیل، تهدید ارزشها و منافع، نوعی نگرانی وبحران ذهنی را نسبت به مخاطرات آینده و پیامدهای تحقق تهدید موجب می گردد و همین امر، انرژی جدیدی را برای واکنش وتصمیم گیری به وجود می آورد. ظهور علائم نگران کننده براساس دگرگونی د ر محیط، موضع گیری، رخدادهای سیاسی – امنیتی وبرخی از عوامل دیگر، واقعیات جدیدی را می سازد که به منزلۀ پیدایش وضعیت جدید می باشد. ادراک تهدید، متأثر از ظهور واقعیات جدید می باشد که در تعامل با ادراک ذهنی، مفهوم تهدید وکنش و واکنشها را تشکیل می دهد (هزارجریبی و بلندیان، 1385؛ 124).

در ادبیات سیاسی کنونی، تهدید ها را به سه نوع تقسیم کرده اند: تهدید های سخت (جنگ نظامی)،
تهدید های نیمه سخت (اقدامات اطلاعاتی وامنیتی ) وتهدیدهای نرم (اقدامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رسانه ای و…) هدف از تهدید ها، تأثیرگذاری بر اراده، اعتقادات ،افکار واحساسات مخاطبان به مقصود انهدام یا به تسلیم کشاندن جامعۀ هدف می باشد. نقطۀ اشتراک همۀ تهدید ها، تحمیل اراده به دشمن می باشد.

تفاوت های تهدید ها، درنوع طرح ریزی وبه کارگیری شیوه ها، امکانات،تجهیزات و جایگاه و وضعیت حاکم می باشد. تهدید می تواند سخت باشد تا با بهره گیری از توان فیزیکی (لشکر کشی ، اشغال خاک وزمین ، نابودی و کشتن بشر ها و ویرانی زیربناها ومراکز اقتصاد ی) اجرا گردد یا می تواند با تکیه بر روشهای غیر نظامی همچون : اقدامات سیاسی، روانی، رسانه ای، اقتصادی، اجتماعی و در مفهوم کلان؛ یعنی فرهنگی با بهره گیری قدرت نرم برای تأثیرگذاری بر دشمن انجام گیرد.

با تبیین پیش گفته می توان در خصوص تهدیدهای نرم بحث نمود. تهدید های نرم را می توان به مجموعۀ وسیعی از نظریه ها، مؤلّفه ها، شاخص های تبیین و تئوریزه شدۀ دشمن، از یک سو به عنوان زمینه های ایجاد وبستر سازی برای انواع اقدامات وفعالیت های وسیع  ،فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … ، واز سوی دیگر اقدامات وفعالیت های متعدد در صحنه های مختلف کشور هد، برای تأثیر گذاری بر اراده، افکار، احساسات و اعتقادات مخاطبان عنوان نمود. از نگاهی دیگر، در تهدید های نرم، دشمن با ذهن وقلب مخاطب سروکار دارد وتلاش می کند قلبها واذهان مخاطبان را تسخیر کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عرصه های تهدید های نرم را می توان به شس دسته تقسیم نمود : حوزۀ تهدیدهای سیاسی، حوزۀ تهدیدهای اقتصادی،حوزۀ تهدیدهای فرهنگی، حوزۀ تهدیدهای اجتماعی، حوزۀ تهدیدهای ارتباطات اجتماعی وحوزۀ تهدید های علمی واندیشه ای (ملسن ، 1388 ؛ 56)

تهدیدهای سیاسی : عرصۀ تهدیدهای سیاسی به حوزه های سیاسی کشورها چه در بُعد سیاست داخلی وچه درابعاد سیاست خارجی، سرزمین، حکومت وحکومت داری، سیاست ورزی در انتخاب نوع حکومت و نظام سیاسی مرتبط می باشد که به عنوان مصداق فعلی آن در بحث سرزمینی ،می توان به بالکانیزه کردن ودر بعد جهانی آن به گلوبالیزاسیون (جهانی سازی )تصریح نمود.

تهدید های اقتصادی : عرصۀ این تهدید به تأثیرگذاری براندیشه وافکار نخبگان در نظام اقتصادی وهمچنین برنوع مصرف وشیوه های تبلیغ وترویج مصرف متمرکز بوده و در خصوصی نحوۀ تولید وابزارآلات آن، با نگاهی کاپیتالیستی درصدد استحالۀ نظام اقتصاد جهانی می باشد که معمولاً تأثیراتش در دیگر کشورها نمایان می گردد. کوشش نظام سلطه از طریق اقتصادی در جهت تأثیرگذاری بر طریقه زیربنایی اقتصادی کشورها قابل ارزیابی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه