تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگ شبکه ای [1]به شکلی از تنازعات در سطوح اجتماعی و قسمتی از درگیری های نظامی اطلاق می گردد که در آن گروه های درگیر از شکل شبکه های سازمانی و دکترین ها، راهبردها و فناوری های مرتبطی بهره گیری می کنند که متناسب با ویژگی های عصر ارتباطات می باشد. در جنگ های شبکه ای، ساختار سازمانی گروه های درگیر، شبکۀ گسترده و پیچیده ای از افراد می باشد که فرماندهی مرکزی رایج در سیستم های نظامی امروزی درآن جایگاهی ندارد.

مهم ترین وجوه فرق این جنگ ها در ماهیت دشمنان، نوع تهدیدات شان و نیز شیوۀ درگیری ها در میدان جنگ می باشد. تهدیدات عصر اطلاعات بسیار گسترده تر، پراکنده تر و مبهم تر از تهدیدات عصر صنعت می باشد. از آنجایی که شیوۀ مورد توجه و تأکید اخیر غرب به رهبری آمریکا، جنگ های شبکه ای می باشد، لازم می باشد تا مفاهیم این گونه جنگ ها و مصایق آن شناسایی شوند (همان، 114)

این موضوع آنگاه مهم تر می گردد که بدانیم آمریکا و غرب در مراکز اندیشه های استکباری خود، اسلام را نشانه رفته اند. درگیری های کنونی غرب در کشورهای اسلامی در حقیقت ریشه در جنگ اندیشه ها دارد. جنگی که از آن درمستندات غربی به رویارویی مکتب جهادی و دموکراسی غربی یاد شده و به زعم آنان، مهم ترین تهدید علیه امنیت غرب به شمار می رود. با تعریف آمریکایی، اسلام گرایان بنیاد گرا، مسلمانانی هستند که برای پیشبرد عقاید خود به بهره گیری از خشونت متوسل می شوند و مسلمانانی هستند که برای پیشبرد عقاید خود به بهره گیری از خشونت متوسل می شوند و مسلمانان میانه رو آنهایی هستند که به ابعاد کلیدی فرهنگ دموکراتیک که مهم ترین آن از دید آمریکایی ها اعتقاد به منشأ غیردینی برای قوانین و مخالف با تروریسم می باشد، پایبند هستند.

جنگ نرم د رمراحل تکوین، به دلیل ماهیت ذهنی و انتزاعی آن چندان جلب توجه نمی کند و در واقع؛ جمعی از کارگزاران نظام سیاسی اساساً وضعیت موجود را وضعیتی کاملاً عادی تلقّی می کنند. لذا تهدید نرم به صورت خفته ومستور در حوزۀ مورد نظر و درجایگاههای نرم نظام ازقبیل هویت، فرهنگ، مشروعیت، مشارکت سیاسی، کارآمدی و… به اندازه ای پیشرفت می کند که در موقع تجلّی و بروز عینی تهدید، به دلیل اینکه زیر ساختهای نرم افزاری مدیریت امنیت ملی را به چالش کشیده، در حد قابل توجهی امکان مدیریت تهدید را در عرصه های نرم وسخت کاهش می دهد (مرادیان، 1385 ؛36)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس، ساختار اصلی تهدید ها در جنگ نرم، ماهیتی نرم داشته و به صورت خفته و مستور اقدام می کند . تهدید به گونه کلی در ادبیات امنیتی، به علایق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علایق ومقاصد به خطر بیفتد، تعریف شده می باشد. تهدید گمان لازاروس (1968) انتظار نوعی خسارت و ضرر وزیان می باشد که هنوز پیش نیامده، اما مورد انتظار می باشد. تهدید ممکن می باشد نسبت به ارزشهای کسی فعال یا منفعل، قوی یا ضعیف و مرکزی یا حاشیه ای باشد (بوزان، 1387؛87-86)

[1]. Netwar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه