تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

هدف نهایی جنگ نرم در همسویی با جنگ سخت، تغییر کامل نظام سیاسی یک کشور می باشد. هدف دشمنان ما از راه اندازی جنگ نرم،براندازی نظام از درون می باشد. دشمنان نظام اسلامی می خواهند نظام جمهوری اسلامی را به کلی نابود کنند یا کار را به جایی برسانند که فقط اسمی از این نظام بیشتر باقی نماند. آنان برای رسیدن به این مقصود در بعد داخلی و بین المللی، اهدافی را دنبال می کنند:

1.دربعد داخلی

هدف دشمنان در بعد داخلی، استحاله جمهوری اسلامی می باشد.استحاله یعنی ظاهر اسلامی باشد؛ اما سیرت ،
رفتار و عملکرد و برنامه ها غیر اسلامی (احمدی، 1378؛34) استحاله یعنی خاصیت زدایی از تفکر انقلاب اسلامی و اسلام ناب که نهایتاً به تغییر رفتار حکومت و جامعه منجر گردد (همان، 96) و موجب تغییر گفتمان غالب جامعه از تفکر و اندیشه انقلاب اسلامی به سوی اندیشه ها و فرهنگ غربی و استمرار آن تا مرز تغییر ذائقه و رفتار ملی گردد. هدف دیگرشان بی ثبات سازی ساختار حکومت از طریق وارد کردن شوکهای گسترده و پیاپی به حکومت و تضعیف ساختار و سست سازی پایه های جمهوری اسلامی و
قوی تر و جری تر کردن اپوزیسیون داخلی می باشد (همان، 97)

  1. در بعد بین المللی

آنان در بعد بین المللی نیز مهار و منزوی ساز جمهوری اسلامی را هدف قرارداده اند که از سه راه پیگیری می گردد:

الف. اعمال محدودیت و تحریمهای سیاسی، اقتصادی و …؛

ب. اجماع سازی جهانی علیه ایران؛

ج. تصویرسازی غلط و شیطانی از اسلام و انقلاب اسلامی در افکار عمومی جهان در قالب سناریوهای اسلام هراسی و ایران هراسی (همان،22).

هدف نهایی جنگ نرم نیز نابودی اسلام ناب و تفکر انقلاب اسلامی از طریق جهانی سازی و فراگیر شدن سلطه فرهنگی و فکری نظام استکباری بر جهان و در نهایت، براندازی نظام جمهوری اسلام می باشد.

دشمنان می خواهند  با ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختارهای سیاسی جامعه ما، ساختارهای جدیدی را جایگزین کنند؛ از این رو به تغییر روی می آورند. آنان می کوشند با ایجاد تغییر در باورها، افکار و رفتارهای جامعه، از ساختار سیاسی ، سلب مشروعیت، و از مسئولان سلب مقبولیت کنند و در نتیجه، طرفداری مردم را از ساختار سیاسی، به چالش با نظام تبدیل کنند. از اینرو بایستی گفت: مشروعیت زدایی و مقبولیت زدایی از  اهداف ویژه و اصلی جنگ نرم به حساب می آید و هرگاه یک نظام سیاسی، مشروعیت و مقبولیت خود را بین مردمش از دست بدهد، بستر لازم برای تغییر آن ساختارو نظام سیاسی و جایگزین شدن یک نظام و ساختار جدید فراهم می گردد.

دشمنان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب، تمامی قدرت سخت افزاری خود را برای شکست انقلاب و ساقط کردن جمهوری اسلامی به صحنه آوردند و به شکلهای گوناگون از قبیل راه اندازی غائله های تجزیه طلبی در مناطق قومیتی، راه اندازی تروریسم داخلی، طراحی کودتای نظامی و تجاوز نظامی در قالب جنگ تحمیلی کوشش کردند به اهداف خود برسند. ناکامی دشمنان در همه این اقدامات ، سبب گردید آنان به این جمع بندی برسند که تا وقتی مردم ایران براساس باورها و اعتقادات دینی و اسلامی خود اقدام کنند، مدافع نظام اسلامی و ولایت فقیه خواهند بود و هیچ قدرتی قادر به شکست جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه نخواهد بود. (همان، 125)

پس براساس چنین جمع بندی بود که دشمنان از دهه دوم انقلاب با هدف ایجاد تغییر در باورها و اعتقادات مردم ایران، تهاجم فرهنگی خود را آغاز کردند و اکنون تهدیدهای نرم آنان علیه ملت ایران، وارد مرحله جنگ نرم شده می باشد. آنان بر این تصورند که با ایجاد تغییر در موارد پیش گفته می توانند در نهایت جمهوری اسلامی را ساقط و یک نظام غیر دینی جایگزین آن کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه