عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

الزامات ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

با اوجگیری نگرشهای اقتصادی و تاثیرات همه جانبه آن بر تحولات جوامع، شواهد حاکی از آن می باشد که در سده بیست و یکم معیار قدرت بر کم و کیف مدیریت منابع و بویژه توانمندیهای اقتصادی در سطوح بین‌المللی متمرکز می باشد. بدین سان در ترتیب و اولویت بندی منافع و قدرت ملی و ابزارهای نفوذ جهانی، توان اقتصادی هر کشور، مهمترین جایگاه را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده می باشد. با تحولات پس ازجنگ سرد، مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطبق با مناطقی می باشد که دارای منابع طبیعی سرشار و تولید ناخالص فراوانی باشند. بدین لحاظ می باشد که منطقه خاورمیانه بویژه حوزه خلیج فارس با در اختیار داشتن بیش از 60درصد منابع تولید انرژی (نفت وگاز)، از تأثیر ژئواکونومیک منحصربفردی در سده بیست ویکم برخوردار می باشد. حال اگر مناطق استراتژیک دوران جنگ سرد (ژئوپلیتیک) منطبق با عامل اقتصادی (ژئواکونومیک) گردد، آن مناطق موقعیتی بین‌المللی خواهند پیدا نمود که غیرقابل جایگزین بوده و نقشی محوری در تدوین استراتژی جهانی پیدا خواهند نمود.

جمهوری اسلامی ایران با یک درصد جمعیت، رتبه دوم و چهارم از ذخایر گاز طبیعی و ذخایر نفتی جهان، در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بیش از 2000کیلومتر ساحل مناسب عملیاتی و شمار زیادی جزایر استراتژیک در اختیار دارد و در شمال کشور نیز با دومین منبع نفت و گاز جهان هم مرزاست، لذا در تامین امنیت منطقه و در کمک به استقرار صلح و ثبات بین‌المللی قرن21نقش محوری خواهد داشت. جهان در سده 21در حرکت بسوی منظومه‌های قدرت می باشد. ایران نیز بایستی جهانی بیندیشد و با ورود به این منظومه‌ها با امکانات و منابعی که دارد، حداکثر کوشش را برای بهره برداری از فرصت‌ها در جهت حفظ و ارتقای منافع ملی بکار گیرد. لیکن به لحاظ عدم توجه عملی به واقعیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک (الزامات ژئوپلیتیک) و تحولات سریع در هزاره سوم، منظومه‌های قدرت در کوشش برای بهره‌برداری یکجانبه از فضای ایران هستند. این شرایط سبب یک تصور تهدید مستمر برای جمهوری اسلامی ایران شده که این امر ضمن عدم سازگاری با طریقه تحولات سده 21، ناشی از فقدان درک صحیح و جامع از فرآیند تحولات جهانی می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ایران به لحاظ جایگاه بین‌المللی و تأثیر آفرینی طبیعی در نگرشهای استراتژیک، ضروریست که برای تأمین بهینه منافع پایدار خود در تعاملات متناسب با همه منظومه‌های قدرت مشارکت نماید و اگر با هر یک از این قدرتها مشکل داشته باشد، با ایجاد وضعیت مواجه می گردد، به گونه‌ای که قدرت مخالف با فشار بر ایران کوشش بر ایجاد زمینه مناسب برای امتیازگیری از سایر قدرتها را دارد. این وضعیت در نهایت با مصرف منابع ملی، منجربه تضعف ایران می گردد، زیرا منظومه‌های دیگر در قبال تامین امنیت ایران مجبورند بهای آنرا از خود ایران پرداخت نمایند. مطالعه لیست منابع تهدید پیرامونی کافی می باشد که ایران را وادارد تا به راه حلی استراتژیک به جای برخوردهای موردی دست یابد. ج. ا. ا. پیش از مطالعه هر سناریو یا گزینه استراتژیکی در این زمینه، بایستی بر پذیرش اصل برتری علایق و منافع ملی بر هر علاقه و منفعت خارجی دیگری، صحه گذارد؛ زیرا این مبنایی می باشد که اساس نظام جهانی، مبتنی بر دولت ـ ملت را تشکیل می‌دهد.

 از سوی دیگر، به گونه کلی می‌توان گفت که در کنار منابع تهدید پیرامونی، از منابع تهدید داخلی نیز فارغ نبوده و مهمتر از آن پیوندهای تنگاتنگ وتو در توی بعضی از منابع تهدید بیرونی و درونی می باشد. بایستی خاطرنشان ساخت که ابعاد، شکل، وسعت، وحدت ملی و حتی موجودیت دولت ـ ملت‌ها، امری ثابت و دگرگون ناپذیر نیست و تضمینی برای دوام و بقای جاودانی آنها وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران ایران بلحاظ فقدان جایگاه متناسب در صفبندی‌های جدید نظام بین‌الملل بارشد روز افزون هزینه‌ها و تقلیل منافع ملی و منطقه‌ای مواجه می باشد، به گونه‌ای که در حوزه خلیج‌فارس روابط گسترده و استراتژیک همسایگان ایران با غرب، باعث شده تا روابط منطقه‌ای جمهوری‌ اسلامی ‌ایران نیز بطور طبیعی غیر عادی شده و تحت الشعاع فضای تقابلی با غرب قرار گیرد؛ پس، با در نظر داشتن فرآیند جدید تحولات سیاسی نظام بین‌المللی، اساسی ترین مسأله برای تقویت اثربخشی ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، توجه روزافزون به افزایش منافع ملی ورونق بسترهای پیشرفت و توسعه گرایی در جامعه می باشد. با این وصف، ایران به عنوان یکی از پنج کشور جهان با جمعیت غالب شیعه (در کنار عراق، بحرین، آذربایجان و لبنان) و جمهوری اسلامی به عنوان تنها نظام شیعی برای ادامه بقا، بایستی واقعیت‌های محوری محیط استراتژیک درونی و بیرونی خود را بشناسد و بر اساس اصل برتری منافع ملی و با تأکید بر اعمال موازین کلان قانون اساسی، گزینه مناسبی را برای کاهش تهدیدهای استراتژیک و تبدیل آنها به فرصت در سیاست خارجی به کار گیرد. (تراکم فراوان تهدیدهای بیرونی؛ عدم بهره‌مندی از چتر حمایتی فراگیر ایدئولوژیک و یا فرهنگی در شرایط کنونی؛ مرزهای طولانی و کنترل ناشدنی؛ ناهمگنی زبانی ـ قومی درونی و پیوندهای بیرونی آنها).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه