راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلیم و ژئوتوریسم

جهت مطالعه و ارزیابی تأثیر آب و هوا درگردشگری و بخصوص گردشگری طبیعت گردی( اکوتوریسم و ژئوتوریسم ) با در نظر داشتن روشهای تجربی در ایستگاه فیروزکوه چند روش را مورد ارزیابی قرار داده تا تأثیر اقلیم و آب و هوا در این منطقه و تاثیر آن برروی گردشگران مورد مطالعه قرار گیرد.

تعیین آسایش بر اساس مدل زیستاقلیم اولگی

میانگین دمای هوا و رطوبت نسبی هوا، در فیروزکوه در ماههای تیر ومرداد در مرز آسایش در شرایطی که سایه باشد قراردارد. و در نتیجه برای احساس آسایش بشر نه تنها به سایه بلکه به جریان هوایی با سرعت معین نیز نیاز می باشد تااتلاف حرارت بدن از راه همرفت اجباری و تبخیر وتعرق تسریع گردد.

 

  • تعیین منطقه آسایش به روش تجزیه و تحلیل شاخص TCI

اقلیم گردشگری، ارتباط کیفیت اقلیم یک منطقه در ارتباط با رضایت و آسایش مسافران و گردشگران یک منطقه را مطالعه می کند. در این بین شاخص اقلیم گردشگری (TCI= tourism climate index)، عناصر اقلیمی را در برابر کیفیت تجربه توریستی گردشگران ارزیابی می کند. به گونه کلی این شاخص اظهار می کند که در یک مقطع زمانی، ترکیب عناصر مختلف اقلیمی آیا برای گردشگران و مسافران و یا حتی بومیان یک منطقه مناسب می باشد یا نه.

این روش در سال 1985 توسط میسزکوفسکی برای ارزیابی اقلیم جهت فعالیت های گردشگری ابداع گردید. در این روش عناصر مختلف اقلیمی برای یک منطقه مطالعه شده و بر حسب مدل، ضریبهای مختلفی گرفته و در نهایت امتیاز هر ماه یا هر مقطع زمانی که در نظر گرفتیم، محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چکیده محاسبه شاخص اقلیم گردشگری برای یک ماه یا یک مقطع زمانی به این شکل می باشد:

  • میانگین آمار مربوط به شاخصهای اقلیمی مورد نظر را استخراج می کنیم.
  • برای محاسبه ضریب هر عنصر، یک جدول یا نموداری ویژه هست و ضریب هر عنصر از آنها استخراج می کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه