عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگ نرم در مفهوم جدید آن با ویژگی هایی مانند نرم افزار گرایی، ذهنیت سازی، تهی سازی از درون، تغییر هویت فرهنگی، تغییر الگوهای رفتاری همراه با الگوسازی رفتاری، ایجاد تردید در مبانی و زیر ساخت های فکری یک نظام سیاسی، زمینه سازی برای ایجاد بحران در ارزش ها و باورهای اساسی جامعه و بهره گیری از بحران های پنج گانه سیاسی – هویت، مقبولیت، مشارکت، نفوذ و توزیع – را شامل می گردد. » در جنگ نرم ، لااقل در مراحل اولیه جنگ، هیچ منازعه فیزیکی و سختی صورت نمی گیرد. جنگ نرم از سنخ جنگ فرهنگی می باشد. ابزار و ادوات جنگی در این نوع جنگ از سنخ ابزارهای فرهنگی، فکری، اندیشه ای و منشی می باشد، نه ابزارهای و وسایل نظامی. دشمنان در جنگ نمر به دنبال تسخیر باورها و ارزش های یک ملت اند. تصرف قلب ها و مغزها هدف اصلی جنگ نرم می باشد و وقتی نائل شوند، در حقیقت جبهه مقابل را به جهبه خودی تغییر داده اند ( شریفی، 1389؛ 26). به این ترتیب در جنگ نرم، دشمن برخلاف جنگ سخت به دنبال تسخیر فیزیکی و نظامی کشور نیست بلکه استیلا و تسلط فکری – فرهنگی اولویت اصلی می باشد.

« هدف جنگ نرم این می باشد که باورها و ارزش های جامعه هدف را به گونه ای جهت دهد که همون مهاجمان بیندیشند؛ همچون آنان فکر کنند و هر آن چیز که آنان خوب می دانند، خوب بدانند و هر آن چیز که را که بد و زشت معرفی می کنند، زشت بیینند؛ و نه تنها از همفکری و همسویی با دشمنان قسم خورده خود احساس شرمندگی نکنند، بلکه با افتخار از آن یاد کنند (شریفی، 1389؛ 27.)

« جنگ نرم نبردی می باشد که در برابر رقبا و دشمنان اعمال می گردد و در این مبنا به معنای بهره گیری از قدرت نرم می باشد، یعنی یک نوع قدرت اقناع کننده و اغوا کننده ؛ یعنی تغییر تصاویر ذهنی ملت ها.»( خطیبی، 1389؛ 42)

 پس کارآمدترین،کم هزینه ترین ودر عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور می باشد، زیرا می توان با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت های فیزیکی به هدف رسید؛ زیرا با عواطف احساسات، فکر واندیشه، باور و ارزش ها و آرمان های یک ملت و نظام سیاسی ارتباط دارد. ابعاد این جنگ و تهدید گسترده تر و مخرب تر می باشد زیرا دین، فکر و آرمان ملت ها را آماج تهاجم خود قرار می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه