عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف جنگ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعاریف مختلفی از جنگ ارائه شده می باشد یکی از آن تعاریف این می باشد که : « جنگ هنر سازمان داده و به کار گرفتن نیروهای مسلح برای انجام مقصود می باشد.» ( نخجوان، 1389؛19)

2-1-2- انواع جنگ

در یک تقسیم کلی با در نظر داشتن ابزارهای به کار گرفته شده در جنگ، همچنین هدف اصلی حاصل از آن، می توان جنگ ها را به سه نوع تقسیم نمود:

جنگ های سخت، جنگ های نیمه سخت، و جنگ های نرم.

2-2- جنگ سخت

جنگ سخت، جنگ نظامی و درگیری فیزیکی میان سربازان و نظامیان مهاجم و جبهه مقابل می باشد که با اهدافی همچون تغییر حکومت و نظامی سیاسی و تعیین حاکم و نظام سیاسی جدید انجام می شود.
( شریفی، 1389؛ص 25) در واقع هرگاه به موجب اقداماتی، استقلال و تمامیت ارضی کشور دخطر (بالفعل یا بالقوه) هجوم نیروهای نظامی کشور دیگر یا اتحادی از کشورهای خارجی یا گروه های معارض مسلح داخلی قرار گیرد، تهدید سخت واقع شده می باشد. در این تهدید ، اغلب هدف، اشغال سرزمین می باشد. در تهدید سخت از روش های فیزیکی عینی، سخت افزاری به همراه اعمال و رفتارهای خشونت آمیز، براندازی عیان و شیوۀ زور، اجبار، حذف دفعی و اشغال سرزمین بهره گیری می گردد. این تهدیدها اغلب محسوس، واقعی، عینی و همراه با عکس العمل های فیزیکی می باشد. این نوع تهدیدها بیشتر در دوره استعمار کهن ظهور نمود که قدرت های استعماری با لشکرکشی، اعمال زور، کشتار و اشغال و الحاق سرزمین، اهداف خود را تأمین می کردند؛ البته شکل های مدرن تهدید سخت در عصر حاضر را میتوان در لشکرکشی های آمریکا و متحدان آن به افغانستان و عراق نظاره نمود.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قطع سلطۀ کشورهای استعمارگر، به ویژه امریکا و انگلستان و به خطر افتادن منافع صهیونیسم بین الملل، این کشورها از همان روزهای نخست به اقدامات گسترده ای علیه ملت و کشور ما دست زدند.

به عنوان مثال ، نمونه هایی از جنگ سخت غرب و صهیونیسم بین الملل که در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی علیه ایران اعمال شده که عبارتند از :

1- جنگ مسلحانه داخلی

2- حمله مستقیم (رویداد طبس)

3-کودتا علیه انقلاب

4-ترور مسئولان و مردم

5- جنگ تحمیلی تمام عیار نظامی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه