عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

قربانعلی قربان زاده سوار، خلیل قلخانباز، مهدی رحمتی در مقاله ای تحت عنوان « جنگ نرم و امنیت اجتماعی» در سال 1391 با تصریح به اینکه امنیت اجتماعی یک مقوله بنیادین در حیات جامعه می باشد که عوامل متعدد در تقویت با تضعیف آن تأثیر دارند و مانند این عوامل جنگ نرم می باشد. امنیت اجتماعی با ارزش های جمعی بشر در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و جنگ نرم درصدد می باشد تا افراد واقشار جامعه هدف را با خود همسو کند. ارزش های جمعیف حلقه پیوند امنیت اجتماعی و جنگ نرم به شمار می رود زیرا ارزش های جمعی از یک سو عامل همبستگی و وفاق جامعه می باشد واز سوی دیگر زیرا ارزش های جمعی باعث هنجارمندی روابط افراد در عرصه های گوناگون حیات عمومی بشر می گردد، عامل تقویت امنیت اجتماعی می باشد. به گونه کلی، استقرار ارزش های جمعی باعث افزایش استحکام هنجارها و کاهش هنجارشکنی در جامعه و نظام شده و ثبات، تعادل و امنیت اجتاعی از این طریق تقویت می گردد و جنگ نرم با تضعیف مجموعه ارزشی و هنجاری جامعه باعث اختلال در سیستم امنیت جامعه می گردد.

– غلامرضا سلکی در مقاله ای تحت عنوان  کالبدشکافی جنگ براساس «مدل کارکردی قدرت نرم» در سال 1391 با اظهار اینکه مانند حوزه های مورد مناقشه نرم بین جمهوری اسلامی و نظام سلطه، پدیده ای جدید و پیچیده به نام «جنگ نرم» و مفاهیم مرتبط با آن می باشد. علی رغم خواسته کسانی که می پندارند جنگ نرم موضوعیت عینی ندارد، باور ما این می باشد که انقلاب اسلامی با جنگ نرم همه جانبه و بس عمیق و فراگیری روبه روست که بایستی از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار گیرد. واقعیت این می باشد که نظام سلطه همه یافته ها و بافته های خود را که طی قرن ها فراهم آورده می باشد در برابر پدیده  مقدس جمهوری اسلامی در معرض خطر می بیند و خود به وضوح می داند که تمام سحر و جادوه های انباشته و عیان شده اش دیگر کارساز نخواهد، اما با وجود این از کوشش دست نخواهد کشید و به صورتی مداوم و پیوسته در جنگ تمام عیار خود، چهره و شیوه های متفاوتی از خود بروز می دهد تا شاید بتواند همچنان سیطره خود را بر جهان کنونی حفظ نماید. پیش روی، انقلاب اسلامی نیز که نمود عینی و تجربه شده آن را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم، دسته بسته نخواهد بود و با پیام خود می تواند عقل و قلب بشر ها را به اقناع و نه اغوا با خود همراه سازد و راه را برای نظم و اداره جدید جهانی همسو با آموزه های اسلامی و فطرت الهی بشر ها هموار سازد. نگارنده در این مقاله فرآیند شکل گیری جنگ نرم را با نگاهی متفاوت از قبل، ارائه و مفاهیم جدیدی نظیر «قدرت نرم مشروع و نامشروع» و «بازدارندگی نرم» را به گنجینه غنی ادبیات انقلاب اسلامی اضافه نموده می باشد.

– غلامحسین حیدری در مقاله ای تحت عنوان «ژئوپلتیک فرهنگی یا ژئوکالچر» در سال 1384 می نویسد که دیرزمانی تصور بر این بود که سیاست به تنهایی می تواند بسیاری از دردهای جامعه بشری را تسکین بخشیده و تشنج ها و ناآرامی های فزاینده زندگی اجتماعی را در عرصه های گوناگون به ثبات و آرامش مبدل سازد. اما اکنون عیان گردیده که سیاست بتنهایی و بدون فرهنگ و اقتصاد قادر نیست محیطی شایسته و مطلوب، و جهانی عاری از خشونت و درگیری برای انسانها فراهم سازد. در واقع سیاست، فرهنگ و اقتصاد همگی اجزا و تار و پود نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که پرداختن به هر یک بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل دیگران نتیجه منطقی در بر نداشته و تنها به درک مجرد و غیر واقعی از جهان منجر می گردد.بی گمان همان گونه که عوامل جغرافیایی در فرایندهای سیاسی تأثیر داشته و مفهوم قدرت را تحت تأثیر قرار می دهند، به همان ترتیب مقوله فرهنگ را نیز بعنوان یک پدیده اجتماعی متأثر ساخته و بعنوان بستر خلق پدیده های فرهنگی بشمار می طریقه.نویسنده با بکارگیری یک روش قیاسی آغاز به ارائه مفهومی از این دانشواره پرداخته و سپس برای درک بهتر موضوع به تجزیه و تحلیل عناصر اصی آن پرداخته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه