تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

دوم، مقصود و کاربرد این تأثیرگذاری ، «دگرگونی هویت فرهنگی» و « تخریب الگوی سیاسی» می باشد.

سوم، ابزار اعمال اراده و پیشبرد هدف در این جنگ،  «قدرت نرم» کشور حریف و متخاصم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از این مختصر نیز می توان نتیجه گرفت که جنگ نرم، پدیده هایی همچون « تهاجم فرهنگی»، « عملیات روانی»، « نافرمانی مدنی»، « جهانی سازی فرهنگ» و غیر از اینها را نیز در بر می گیرد. از این تعریف ها چنین پیداست که :

  • جنگ نرم یک اقدام عمدی و برنامه ریزی شده می باشد.
  • جنگ نرم شامل قلمروهای گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد.
  • قصد اصلی عاملان جنگ نرم » تغییر هویت فرهنگی» و « تخریب الگوی سیاسی موجود» می باشد که با تأثیر نهادن بر باورها و توجه ها پایه ای در بلند مدت محقق می گردد.
  • آماج جنگ نرم به مردم کشورها محدود نمی گردد؛ بلکه دولتمردان و نخبگان را نیز هدف قرار میدهد.
  • در نهایت، جنگ نرم مبتنی بر منابع «قدرت نرم»، « روش های غیر خشونت آمیز» و «قدرت اقناع و همراه سازی» می باشد (جزینی، 1388؛93)

2-6- دکترین جنگ نرم[1]

در دکترین جنگ نرم ، به جای تصرف نظامی سرزمین دشمن و حکومت مستقیم بر آن، یا تصرف سیاسی و حکومت غیر مستقیم، از طریق گماردن یک دولت دست نشانده در آن، افکار مردم آن کشور را تسخیر
می کند؛ به گونه ای که خود آنان، خواسته های دشمن شان را محقق سازند. این راه بسیار ساده و در عین حال دشوار می باشد: تصرف قلب ها و سیادت بر ذهن ها. در دکترین جنگ نرم، قاعده این می باشد که قلب و مغز افراد تصرف گردد، آنگاه آن کسانی که قلب و ذهن شان تسخیر گردید، ناخودآگاه در راستای اهداف دشمن اقدام می کنند.

تصرف قلب افراد با ارضا انجام می گردد، سیادت بر ذهن ها هم با اقناع انجام می شود. رضایت افراد از چیزی، موجب زمینه سازی تصرف قلب آنان می گردد. همچنین اگر آن افراد نسبت به مسئله ای قانع شدند، زمینه برای سیادت بر مغز آنان فراهم شده می باشد. روش ارضا برای تصرف قلب، مقوله حب و بغض می باشد؛ قلبی که مملو از بغض نسبت به چیزی یا کسی باشد، امکان تصرف ندارد؛ اما اگر آکنده از حب نسبت به آن چیز یا آن یا کسی باشد، امکان تصرف ندارد؛ اما اگر آکنده از حب نسبت به آن چیز یا آن شخص بود، توسط آن تصرف شده می باشد، روش اقناع برای سیادت بر مغزها نیز مقوله شک و یقین می باشد. در واقع اگر ذهن کسی نسبت به مسئله ای شک داشت تا این شک تبدیل به یقین نشود، ذهن آن شخص قانع نخواهد گردید. در جنگ نرم دشمنان از طریق برتری رسانه ای خود با روش مدیریت حب و بغض و همچنین مدیریت شک و یقین در توده های انسانی، آنها را تسخیر نموده و در مسیر اهداف خود به حرکت و اقدام وا میدارند. کیفیت این تسخیر در حدی می باشد که فرد تصرف شده، نسبت به دشمنی که او را تسخیر نموده، هیچ کینه و نفرتی ندارد و برعکس، نسبت به او علاقه مند می باشد.رویارویی نرم با مدیریت شک و یقین و حب و بغض، انسجام و وحدت ملی را تضعیف کرده و باورهای مردم را تخریب و سست نموده و با تسخیر قلب و مغز آنها، راه استیلا و سیطره خود را مهیا می نماید.جنگ نرم جنگ علمی می باشد، جنگ نظریه هاست، جنگ مفاهیم می باشد، جنگ حب و بغض می باشد. مهمان این جنگ فکر علم، اندیشه واعتقاد می باشد.خط مقدم دشمن در جنگ نرم، رسوخ در افکار و قلوب مردم می باشد ودشمنان، پیروزی در این جبهه را منوط به تهی کردن مردم از هویت خود و جولان دادن فرهنگ بیگانه در اذهان جوانان می دانند (جزینی، 1388؛94)

[1].Soft War doctrine

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه