عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل سیاسی

ایران در طول تاریخ گذشته خود، چه به هنگام اقتدار و چه در روزگار ضعف، در مسائل منطقه ای و جهانی به ایفای تأثیر سیاسی پرداخته می باشد. تأثیر آفرینی سیاسی ایران محدود به شکل گیری دولت و حکومت برای ادارۀ امور سرزمین و سکنۀ آن نبوده می باشد؛ با آنکه این امر خود از ضروریات اولیه برای پیدایش دولت به حساب می آید.

تأثیر آفرینی سیاسی ایران، در زمانی که قدرتی بزرگ به شمار می رفته می باشد، در اشکال مختلف تجلی یافته می باشد؛ تصرف سرزمینهای همسایه و به انقیاد کشیدن ملتها به روشهای مسالمت آمیز یا خشونت آمیز یکی از اشکال این تأثیر آفرینی می باشد که از دورۀ هخامنشیان تا دورۀ قاجار کمابیش و به صورت متناوب به وقوع پیوسته می باشد. بروز برخورد های نظامی و سیاسی و شکل گیری دوره های نزاع مستمر و توأم با فراز و نشیب میان حکومت ایران و دولت های مجاور آن، گونه ای دیگر از تأثیر آفرینی سیاسی ایران در دوره های قدرت بوده می باشد. یونان، روم، عثمانی، روسیه، هند، ترکها و قبایل زردپوست مانند قدرتهایی بوده اند که حکومت ایران با آنها درگیری سیاسی و نظامی داشته می باشد. گاهی نیز با شکل گیری فرایند همگرایی میان ایران و بعضی دولت ها، به هدف مقابله با دشمن و قدرت رقیب یا مداخله در امور منطقه ای مواجه می شویم؛ نظیر همگرایی صفویان با انگلیسی ها در برابر پرتقالیها و تقویت دولت تیموریان ( بابریان) در دورۀ سلطنت همایون در شبۀ قارۀ هند.

در دوره های ضعف حکومت در ایران، رویدادهای سیاسی ویژه ای بروز نموده می باشد؛ مهمترین رویداد سیاسی این دوره ها ، تبدیل شدن ایران به هدف و موضوع رقابت برای قدرت های همسایه بوده می باشد. بدین معنی که نیروهای سیاسی و دولتهای قدرتمند  مجاور ایران که بعضاً خاطره های نظامی ناخوشی ازایران داشتند، به تهاجم نظامی و تصرف ایران دست می زدند. گاهی در خلال تجاوز نظامی دشمن، نظم سیاسی در فلات ایران فرو می ریخت و دوره اغتشاش، هرج و مرج، نا امنی و تجزیه تطلبی فرا می رسید. انگیزۀ مهاجمانی  زیرا مغولان، ترکها، یونانیان ، رومیها ، اروپاییان ، روسها و … از تجاوز به ایران و تصرف آن ، علاوه بر جبران شکست های قبلی و ارضای عقده های سرکوب شده در دو ویژگی اصلی سرزمین ایران نهفته می باشد:

الف) جایگاه جغرافیایی و فضای سرزمینی که معمولاً به عنوان یک هدف سیاسی و نظامی اندیشۀ کشور گشایان را به خود معطوف می داشته می باشد. این تأثیر آفرینی سیاسی فضای سرزمینی  و جایگاه ایران به صورت یک پدیدۀ ثابت بروز کرده می باشد و حتی در دوران معاصر ( دورۀ استعمار اروپایی و نیمه اول قرن بیستم، همچنین دوره جنگ سرد و پس از آن ) موضوع رقابت قدرتهای جهانی بوده می باشد و به نظر می رسد این تأثیر آفرینی تا تداوم ضعف نهاد حکومت و فقدان اقتدار ملی ( با برد منطقه ای و یا جهانی) همچنان ادامه پیدا کند (حافظ نیا، 1391؛ 49)

ب) ذخایر و ثروتهای زمینی و زیر زمینی. این عامل در ادوار تاریخی گذشته و پیش از انقلاب صنعتی و ظهور استعمار جدید، در قالب فضاهای واجد آب و مرتع برای تأمین علوفه دامها و مواد غذایی مورد نیاز بشر ها ظهور داشت؛ به طوری که به صورت یک هدف استراتژیک برای مهاجمان آسیای مرکزی درآمده بود. از سوی دیگر در پرتو آرامش سیاسی وامنیت داخل فلات، شهرهای بزرگ و فعال و برخوردار از ثروت و آذوقه پدید می آمدند که این خود برای مهاجمان وسوسه انگیز بود و آنها را به تدارک تهاجم در فرصت مناسب، ودر پی بروز ضعف در ارکان حکومت ایران ترغیب می نمود. این چنین بود که با اولین موج تهاجم، شرهای آباد و بزرگی زیرا طوس، نیشابور، سبزوار، ری، تبریز، کرمانشاه و … غارت و تخریب می شدند.

پس از انقلاب صنعتی و نیاز تکنولوژی واقتصاد جدید به انرژی ، مابع و ماد اولیه ، ایران بشدت مورد توجه قدرتهای استعمار گر اروپایی، روسیه و امریکا قرار گرفت بدین ترتیب دستیابی به منابع نفت و گاز و ذخایر زیرزمینی فلزی و غیرفلزی و کنترل این منابع به صورت موضوع رقابت قدرتها و بهانه ای برای دخالت بیگانگان در امور ایران درآمد. این دخالتها و رقابت بر سر به دست آوردن امتیاز بهره برداری از مزیتهای اقتصادی و منابع ایران با بروز ضعف در ارکان حکومت – که نقطۀ آغاز آن را بایستی در دوره صفویه جست- پدید آمد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه