عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تقسیم بندی قدرت نرم

قدرت نرم را در چهار رکن اساسی می توان معنا نمود:

الف) کارآمدی (حکومت):

کارآمدی (حکومت): کارآمدی حکومت که یکی از عناصر و ارکان اصلی قدرت نرم می باشد، ارتباط وسیع و موثری با امنیت نرم دارد. کارکردهای اصل یاین بازوی امنیت نرم در مهار جنگ نرم، پدیده های نرم افزاری ناامنی و ترسیم کننده آسیب پذیری ها و حفاظت کننده و تقویت کننده موضوعات مرجع امنیت نرم می باشد.

کارآمدی ، ارتباط میان وظایف، تعهدات و فعالیت های حکومت از یک سو و انتظارات، نیازها و ضرورت های زندگی مردم یک جامعه از سوی دیگر می باشد، در این چارچوب مسائل مردم، چه آنهایی که در زندگی روزمره تأثیر آفرین هستند و به خوبی احساس می شوند و چه آنهایی که بیشتر ساختاری و ناپیدا هستند و آثار خودشان را در حال حاضر یا در آینده نزدیک بر زندگی مردم باقی خواهند گذاشت در حوزه کارآمدی حکومت قرار می گیرند.

ب) سرمایه اجتماعی :

مجموعه ای ارزش ها یا هنجارهای غیررسمی مشترک میان مجموعه هایی می باشد که با یکدیگر تعامل، پیوند و ارتباط دارند و موجب همکاری میان مجموعه های مرتبط و پایین آمدن هزینه ها در تبادلات و ارتباطات اجتماعی می گردد. به کاربردن واژه اجتماعی در سرمایه اجتماعی به معنای آن می باشد که این منابع، دارایی ها مشخصی محسوب نمی گردد و هیچ فردی به تنهایی مالک آن نیست؛ بلکه درون شبکه روابط، تنیده و منفعت عمومی به شمار می رود. از سوی دیگر واژه اجتماعی الزاماً به معنای تعیین سطح یا قلمروی سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلی نیست.

مرکز ثقل سرمایه اجتماعی عبارت می باشد از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اعتماد اجتماعی که از انتظار رفتار معتدل و صادقانه میان یک مجموعه ناشی می شدو و به تناسب نوع مجموعه ها دارای ابعاد مختلفی می باشد . به گونه مثال اعتماد اجتماعی به عنوان یک سرمایه در نظر پلیس عبارت می باشد از اعتماد شهروندان به پلیس مبنی بر اینکه مأموریت ها و عملکردها در مجموع دارای منفعت عمومی می باشد و در برخورد با مردم صداقت بالایی دارد.

مشارکت اجتماعی که از انتظار رفتارهای طرفداری جویانه ناشی می گردد؛ مانند مشارکت اجتماعی به عنوان یک سرمایه پلیس عبارت می باشد از همکاری و رفتارهای طرفداری جویانه مردم و از پلیس در جلوگیری از وقوع جرم، مقابله با جرم و کشف جرم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه