تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

-شبکه سازی، گزینه جدید آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران

فعالیت های شبکه سازی جنگ سرد ایالات متحده و بریتانیا، امروزه برای نبرد با اسلام و حکومت های اسلامی به ویژه ایران به کار برده می گردد. در سطح راهبردی ، ایالات متحده در آغاز جنگ سرد دریافت که شبکه سازی بایستی بخشی حیاتی از راهبرد همه جانبه اش باشد؛ پس منابع زیادی را برای تأمین مالی مجموعه ای از سازمان هایی که می توانستند با سازمان های کمونیستی در اروپای غربی و جهان سوم رقابت کنند، اختصاص داد. سیاست گذاران همچنین دریافتند کوشش های آنان در راستای شبکه سازی تنها در صورتی موفق خواهد بود که یک راهبرد خوب و منسجم با همۀ آژانس ها و برنامه های سیاسی آمریکا پیوند خورده باشد. این راهبرد خوب و منسجم با همه آژانس ها و برنامه های سیاسی آمریکا پیوند خورده باشد. این راهبرد هر چند تا حد زیادی دفاعی بود؛ اما از عنصری تهاجمی نیز برخوردار بود. این به آن معنی می باشد که اگر چه بخش بزرگی از این کوشش در راستای کوشش برای ایجاد ثبات و تقویت نیروهای دموکراتیک در اروپای غربی صورت می گرفت ( و بعدها در آسیا و خاورمیانه )، اما همچنین کوشش هایی برای تضعیف حاکمیت کمونیستی در بلوک شوروی از طریق جنگ سیاسی و اطلاعاتی نیز وجود داشت. امروزه نیز، آمریکا این راهبرد را در قالب پروژه ترویج دموکراسی انجام می دهد، به گونه ای که کارشناسان آمریکایی عقیده دارند کوشش های آمریکا برای جذب مردمان اروپای شرقی و اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد می تواند مدلی برای مقابله با ایران امروزی باشد؛ البته آمریکا برای اجرای این راهبرد با معضلات زیادی روبه روست. یکی از معضلات کلیدی پیش روی ایالات متحده در حال حاضر عبارت می باشد از چگونگی حفظ اعتبار گروه هایی که از آمریکا یا دیگر سازمان های بین المللی کمک دریافت می کنند. به همین مقصود این کشور برای مقابله با این مشکل کوشش دارد تا با تشویق سازمان های غیردولتی برای گسترش فعالیت های خود در جهان اسلام، بخش های عمومیو خصوصی را به یکدیگر مرتبط نموده و تأثیر خود را به ارائه کمک های مالی و عملیاتی به این گروه ها محدود نماید.

نکته مهم در این زمینه این می باشد که امروزه، گروه ها و اشخاص در ایالات متحده و اروپا در قالب طرح ترویج دموکراسی و اسلام اروپایی در حال سازماندهی خود برای مبارزه با اسلام هستند. در بعضی موارد، ممکن می باشد دولت ایالات متحده مجبور به اتخاذ نقشی فعال تر در شکل دهی به شکبه ها باشد. کنگره آزادی فرهنگی در دوران جنگ سرد که مثالی بسیار موفق به حساب می آید، می تواند نمونه خوبی از چگونگی حفظ اعتبار گروه هایی که از آمریکا یا دیگر سازمان های بین المللی کمک دریافت می کنند (جزینی و همکاران، 1388؛115)

به همین مقصود این کشور برای مقابله با این مشکل کوشش دارد تا با تشویق سازمان های غیر دولتی برای گسترش فعالیت های خود در جهان اسلام، بخش های عمومی و خصوصی را به یکدیگر مرتبط نموده و تأثیر خود را به ارائه کمک های عمومی و خوصی را به یکدیگر مرتبط نموده و تأثیر خود را به ارائه کمک های مالی و عملیاتی به این گروه ها محدود نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه