تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط دین و ژئوپلیتیک

مذهب[1] مورد مطالعه جغرافیدانان می باشد، زیرا برای فهمیدن چگونگی اشغال کره زمین اساسی می باشد. جغرافیدانان مکان مذاهب مختلف جهان را با مدرک مورد مطالعه قرار می دهند و توضیحاتی برای اینکه چرا بعضی مذاهب توزیع های پراکنده داشتند و بعضی دیگر متمرکز هستند ارائه می دهند (خالدی،۱۳۸۴ : ۸۸-۸۷ ). مذهب و دین به منزله عامل جدید قدرت در نظام بین الملل مطرح شده می باشد دین به عنوان یک منبع قدرت سیاسی و اجتماعی می باشد. اگر ژئوپلیتیک را مطالعه اثر گذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیری صاحبان قدرت بدانیم، این هویت دینی می باشد که تأثیر تعیین کننده ای در پدیده های ژئوپلیتیک دارد. ژئوپلیتیک آموزه ای می باشد که به وسیله آن پدیده ی قدرت در چارچوب تمایزات و ویژگی های سرزمینی یا جغرافیایی مورد مطالعه قرار می گیرد (سیمبر،۱۳۸۵: ۱۰۰-۹۸). در این راستا، مذهب به عنوان عاملی که مرزهای سرزمینی را در خود می نوردد، تاکنون در خارج از دامنه مطالعاتی ژئوپلیتیک قرار می گرفت (احمدی و دیگران،۴۵:۱۳۹۱). ما نیاز داریم که تعریف خود را از (ژئوپلیتیک) فراتر از نگاه های سنتی که به اهمیت مرزها و مسائل ژئوپلیتیکی و قومی مرتبط می گردد به مسائل ایدئولوژیک و سیاسی نیز وصل کنیم که پویایی خاصی به آن می دهد به خصوص در منطقه ای که قدرتهای بزرگ هم در آن تأثیر و منافع دارند و این مسأله هر روز جدی تر و عمیق تر می گردد. ژئوپلیتیک ازنظر آموزه های شیعی معنایی منطبق بر مفهوم ولایت دینی و قدرت بی قدرتی به شمار می آید. ولایت دینی نوعی اقتدار مشروع به شمار می رود که تا حدودی با رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی همخوانی داشته و در چارچوب ژئوپلیتیک قدرت نرم قابل طرح می باشد (واثق،۶۲:۱۳۹۱ ).مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک مانند مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می باشد. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می باشد بیشتر توجه می کند. و عاشورا به عنوان عالی ترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم  نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند (راستی و خراسانی،۲۷۷:۱۳۹۱).

دو رویداد مهم در عرصه ژئوپلیتیک منجر به پیوند میان اسلام و ژئوپلیتیک گردید.

[1]Religion

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه