تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوپلیتیک

ژئوپلتیک به معنای سیاست جغرافیایی می باشد و در سیاست جغرافیایی تعیین سیاست یک کشور بر مبنای عوامل جغرافیایی به خصوص، شرایط طبیعی آن کشور مورد مطالعه و مطالعه قرار می گیرد. به بیانی دیگر، ژئوپلتیک توجه خود را اکثراً به عواملی که در شکل گیری سیاست ها مؤثرند معطوف می دارد به عنوان مثال یک واقعیت جغرافیایی مانند ذخایر کانی یا یک اقلیت قومی یا … محرک تصمیم گیری سیاسی در سطح بین المللی می گردد. به نظر اتومائولی[1] یکی از نویسندگان مؤسسه ی ژئوپلتیک مونیخ: «ژئوپلتیک در مورد احتیاجات فضایی دولت بحث می کند» (زین العابدین،۱۳۸۹: ۱۱۷-۱۱۶).

 

2-1-1- رویکرد ژئوپلیتیک در دوران جدید (ژئوپلیتیک پست مدرن)

گذر از دوران سیاسی به دوران سیاسی دیگر، گذری می باشد که تعاریف ویژه ای را می طلبد. از دیدگاه جغرافیای سیاسی، اگر دوران تأثیر آفرینی کشورها در نظام جهانی در چارچوب ملت و حکومت ملتی داشتن، توأم با شکل کلی ژئوپلیتیک جهانی که میان دو قطب ایدئولوژیک تقسیم می گردید، بارزه های «دوران مدرن» شمرده شوند، جهان ژئوپلیتیک در سرآغاز قرن بیست و یکم، بی تردید، وارد دوران تازه ای با ویژگی های ژئوپلیتیک تازه می گردد که شاید نوید دهنده فراآمدن دوران «پست مدرن» باشد. آغاز دگرگونی در نظام جهانی قرن بیستم توأم با نشانه هایی از پایان گرفتن دوران مدرن می باشد (مجتهد زاده، 1381: 246). فرآیندهای جهانی شدن، منطقه گرایی و تجزیه ژئوپلیتیکی به صورت چالش های  جدید برای ژئوپلیتیک ظاهر شده اند. برتری حکومت ملی (در پیوستگی با سیستم بین المللی) به چالش کشیده شده و تأثیر و کارکرد دولت ها به عنوان نهادها و الگوهای دولتی به دنبال یک سلسله توسعه ها متحول شده می باشد. رشد سازمان ها، آژانسها، و شرکت های چند ملیتی توانایی دولت را برای تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده می باشد. نخبگان دولتی و مدیران اقتصادی مجبور به اجرای برنامه هایی شده اند که با نیازهای بازارهای پولی بین المللی، تعهدات بین المللی و جریان سرمایه سازگار باشد (دادس، 1384: 58). مباحث ژئوپلیتیک در دوران جدید در پرتو سه چالش اصلی تغییر می سازد: نخست «جهانی شدن های اقتصادی»، دوم «انقلاب اطلاع رسانی»، و سوم «خطرات امنیتی جامعه جهانی». اثرگذاری این عوامل در تأثیر آفرینی سیاسی بشر در محیط جهانیِ شکل گیرنده در بستر مدرنیته پیشرفته، شرایطی را فراهم آورده که مطالعه آن می تواند «ژئوپلیتیک پست مدرن» نام گیرد. این شرایط تأثیر گروهی انسانها در محیط سیاسی را از محدوده «ملت» بودن فراتر می برد و توجه اصلی را به شکل گیری های سیاسی در محیط فراملتی راهبری می کند، اگرچه «ملت بودن» و «حکومت ملتی» همچنان، به عنوان یگانهای سیاسی پراهمیت و تأثیر آفرین در ژئوپلیتیک جهانی اثر گذار خواهند بود (مجتهد زاده، 1381: 246 – 247).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Otto Mauli

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه