عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه نایخت­من

تحولات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم رشد و جنبش های آزادی بخش و استقلال طلبانه در قاره های کهن جهان، به موازات رشد و گسترش علوم انسانی، بشر را در کانون توجه ژئوپلیتیسین ها قرار داد. نظریه پردازان متقدم ژئوپلیتیک تأکید بسیاری بر فاصله، کارکرد حایل فضا و مرزها داشتند. یعنی ارزش هایی که در پدیده فناوری نظامی آن وقت مهم بودند. با پایان جنگ سرد، شاخص قدرت رهبری برای کشورها در عرصه بین المللی دیگر نظامی نیست، زیرا در حال ورود به دوره ای هستیم که نزاع مستقیم که نیازمند به پشتیبانی نیروهای مسلح باشد، فرصت بروز پیدا نمی کند. این تحولات موجب افزایش اهمیت مسائل انسانی شده و متغیرهای جدیدی را در ارزیابی جایگاه های ژئوپلیتیکی تعیین می کنند.(زین العابدین،179:1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه جهان چهارم با در نظر داشتن رویکرد فوق قابل مطالعه و ارزیابی می باشد. نظریه جهان چهارم از یک سو، محصول جنبش های روزافزون استقلال طلبانه اقوام جهان و از سوی دیگر، نزاع و دشمنی هایی می باشد که ریشه در تبعیضات و تعارض های قومی دارد. محصول این تعارض ها و دشمنی ها هزاران پناهنده و فراری سیاسی و قربانیان بی شمار کینه های قومی می باشد که با اقتدار و تسلط حکومت های مستبد مهار می شوند. نظریه جهان چهارم برخلاف تفسیرهای سنتی ژئوپلیتیک، به این موضوع می پردازد که چگونه امپراتوری های منسجم گذشته و دولت های جدید کنونی قریب 5 هزار قوم را تحت سیطره خود درآورده، تنوع های فرهنگی و زیستی را به خطر انداخته و در نهایت موجب سقوط و تجزیه دولت ها گشته اند. نایخت من، می نویسد برای درک این منظر متفاوت ژئوپلیتیکی بایستی، واژه های ملت، دولت، دولت قومی و گروه قومی دوباره مطالعه شوند. دیدگاه او در خصوص این مفاهیم، دیدگاه های فرهنگی مصرف شده در حیطه ژئوپلیتیک را عیان می کند.(زین العابدین،186:1389)

نایخت من، ملت یا قوم را منطقه ای فرهنگی می داند که از اجتماعاتی تشکیل شده که دارای تاریخ مشترک، منطقه و محل جغرافیایی مشترک،  همبستگی های قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی و مبانی اقتصادی مشترک هستند. دولت نیز نظام سیاسی متمرکز چارچوب مرزهای بین المللی می باشد که از سوی دولت های دیگر به رسمیت شناخته شده باشد. از نظر او دولت قومی مردمی هستند که در بیرون سرزمین، منتسب به خود و در چارچوب مرزهای کشور دیگری زندگی می کنند. در مجموع به نظر او جهان چهارم به بشر و تحولات سیاسی منطقه ی زندگی او توجه دارند. (فاضلی نیا،33:1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه