تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم ژئوکالچر

ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی، فرآیند پیچیده‌ای از تعاملات قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی می باشد که طی آن فرهنگ‌ها همچون سایر پدیده‌های نظام اجتماعی همواره در حال شکل‌گیری، تکامل، آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین هستند. لذا ساختار ژئوکالچر جهان اظهار‌کننده موزائیکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگ‌اند که محصول تکامل مکانی ـ فضایی قدرت هستند که در طول و به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند. در قرن بیست و یکم فرایند نظام ژئوکالچر جهان و ساختار آن در راستای ویژگی‌های نظام ژئوپلیتیک جهانی، چیزی غیر از تکامل و یا رویارویی میان دو الگوی متفاوت و متضاد از تعاملات فرهنگی در سطح جهان نیست. «جهان جدید به صورت شبکه‌ای درآمده که بافت اصلی و تار و پود آن را اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل می‌دهد و سرمایه‌داران براساس تقابل میان شبکه و فرد حکومت می‌کنند و در این بین در درون این شبکه، با اتکا به یک گروه از نخبگان جهان وطن، دیگران کنترل خود را بر زندگی خویش و محیط اطراف از دست داده‌اند و یا به سرعت در حال از دست دادن آن هستند». (آمار و همکاران،1391:186)تحولات شگرف دهه های اخیر در جهان ، یادآوراهمیت مجدد موضوع فرهنگ در روابط میان جوامع و کشورها می باشد.دیر زمانی تصور بر این بود که سیاست به تنهایی می تواند بسیاری از دردهای جامعه بشری را تسکین بخشیده و تشنج ها و نا آرامی های فزاینده زندگی  اجتماعی را در عرصه های گوناگون به ثبات و آرامشی مبدل سازد. اما اکنون عیان گردیده که سیاست به تنهایی و بدون فرهنگ و اقتصاد قادر نیست محیطی شایسته و مطلوبو جهانیعاری از خشونت ودرگیری را برای انسانها فراهم سازد. در واقع سیاست، فرهنگ و اقتصاد همگی اجزا و تاروپود نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که پرداختن به هریک بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل دیگری نتیجه  منطقی در بر نداشته و تنها به درک مجرد و غیر واقعی از جهان منجر می گردد (حیدری ،93:1381).

واژه فرهنگ از ریشه لاتینی و در دومعنی متفاوت ،اما نزدیک به هم به کار گرفته شده می باشد . ازیک سو
( Cult) در لغت  به معنی کیش و پرستش و آیین آمده  که مقصود از آن شاید  شکل گیری
آیین هایی بوده  که یونانیان باستان بمنظور بزرگداشت خدایان خود در معابد برپا می داشتند و از سوی دیگراین واژه ازلغت کاویدن زمین وکشت کار2گرفته شده ومنظور از آن نخستین انقلابی بود که توسط بشر ابتدایی صورت پذیرفت و طی آن بشر دامدار و رمه گردان[1]سر انجام در مکان  یعنی از زمین استقرار پیدا نمود و یکجا نشین  گردید و سپس به تولید محصولات کشاورزی پرداخت و دهکده ها رابه عنوان نخستین  خاستگاه انسانی بنیان گذارد (همان،101).

[1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه