عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام ژئوکالچر محلی و جهانی

ژئوکالچردارایماهیتی جهانی استوازحوزه های بیشمار و متداخل فرهنگی و تمدنی تشکیل یافتهکه در تعامل همیشگی با یکدیگر بسر می برند.از دیدگاه جغرافیایی این فرایندبا وجود پیچیدهگیهای ذاتی و اشکال گوناگون آن، در عین حال محصول تعاملات مکانی و فضایی قدرت فرهنگی می باشد که در هر لحظه به خلقچشم انداز ویژه ای به روی کرهزمین می انجامد.بر اساساینرهیافت،ژئوکالچرفرایندی می باشد که در یک سوی آن پدیده مکانی با ماهیتی ناحیه ای، مبتنی بر فرهنگهای محلی قرار گرفته و در دیگر سو پدیده های فضایی با ماهیتی جهانی و مبتنی بر جهانی شدن الگو های تمدن غربی. پدیده های فرهنگی  بدلیل خصیصه مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری پیش روی نو آوری  ها دارند.(دیلمی معزی،3:1387).

در این زمینه می توان به کوشش جوامع سنتی  بر حفظ میراث فرهنگی و آداب وسنن پیشینیان و یا تأکید بر نمادهای تاریخی و ادبیات و افسانه های بومی به عنوان بخشی از هویت اجتماعی آنان تصریح نمود. در حالی که الگوهای تمدنی در نقطه مقابل ،به واسطه ماهیت فضایی شان معمولأ در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قرار دادی و نیز الگو سازی های جدید رفتاری  حرکت میکنند اشاعه سریع و گسترده مدل ها ، و سبک های جدید علمی،هنری و فرهنگی از سوی جوامع توسعه یافته به سایر نواحی جهان مانند نشانه های فرایند های فضایی تمدن می باشد . از این منظر ساختار نظام ژئوکالچر،در راستای ویژگیهای نظام  ژئو پلیتیک جهانی، چیزی نیست مگر تقابل یا رو دررویی میان دو الگوی متفاوت و متضاد از تعاملات فرهنگی در یک سطح جهانی ، بر  مبنای این توجه واقع گرایانه شالوده ژئوکالچر جهانی در وهله نخست برپایه ویژگیهای نظام اطلاع رسانی و ارتباطات مدرن تمدن غربی استوار گردید، که ویژگیهایی آن به ترتیب عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. پوشش فراگیر،بدین مضمون که قابلیت اقناع کلیه افراد بشررا در هر سن وجنس دارد.
  2. فرا مکانی بودن، یعنی تعلق به مکان خاصی نیست و اظهار های آنها در همه جا جریان دارد.
  3. چند حسی می باشد و تمام احساسات ظاهری پنج گانه را در کنار هم به کار میگیرد .
  4. از طریق نمایش واقعی اطلاعات آموزه ها را به صورت غیر تخیلی و درسطح انبوه منتشر می سازد.
  5. عامه فهم می باشد و برای همه مخاطبین درهر شرایط و با هرخصوصیتی پیام ویژه ای عرضه مینماید .
  6. فرا زمانی می باشد و قادر می باشد مجموعه دانش های بشری را در سریع ترین زمان ممکن در دسترس همگان قرار میدهد(دیلمی معزی،3:1387).

 

2-2-2-1-کاربرد جهانی

در قرن گذشته گرایشات سیاسی وفرهنگی در سطح جهان براساس دو ایدئولوژی شرق و غرب تشکیل یافته بود که در یک طرف آن اتحاد جماهیر شوروی با ایدئولوژی مارکسیستی و درطرف دیگر ایالات متحده با ایدئولوژی دنیای آزاد حکمرانی می کردند با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، تفکر توده ای و پیروی از جنبش های استقلال طلب و ضد امپریالیستی در دنیا رو به گسترش بود به نظرآندره ژودانف[1] روشنفکر دولتی شوروی؛   جهان به دو اردوگاه تقسیم شده می باشد، «اردوگاه امپریالیست وضد دموکراتیک» که توسط ایالات متحده رهبری می گردد و امپراطوری بریتانیا متحد اصلی آنست پیش روی اردوگاه «ضد امپریالیست و دموکراتیک» که توسط شوروی و «دموکراسی های جدید» اروپای شرقی رهبری می گردد. ( اتوتایل ودیگران، 1387، 124)

[1]– Andrei Zhdanov

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه