تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای انسانی

3-2-1 جمعیت

متاسفانه بسیاری از ویژگیهای جمعیتی شهرستان ماسال در سرشماری های نفوس و مسکن در سالهای 1355 تا 1365 در  درون آمارهای مربوط به شهرستان تالش هست و دستیابی به چنین آمار و اطلاعات جمعیتی بسیار مشکل می باشد. براساس آمار موجود در سرشماری نفوس و مسکن جمعیت شهرستان ماسال در سال 1365، 44819 نفر بوده که 2/28 درصد جمعیت شهری و 8/71 درصد را جمعیت روستایی تشکیل  می داد. در فاصله سالهای 1375-1365 جمعیت این شهرستان از 44819  نفر به 48899 نفر افزایش یافته می باشد ؛ یعنی سالانه 408 نفر بر جمعیت این شهرستان افزوده شده می باشد. متوسط رشد سالانه جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای مذکور برابر 88/0 درصد بوده می باشد و از این نظر در سالهای مذکور در رتبه چهارم استان قرار داشته می باشد. (انساندوست، 1377، ص 19) .

جمعیت مناطق شهری از 2/28 درصد در سال 1365 به رقم 2/32 درصد در سالهای 1375 رسیده می باشد که شاهد افزایش جمعیت مناطق شهری و نیز کاهش جمعیت مناطق روستایی از 8/71 درصد در سال 1365 به 8/65 درصد در سال 1375 بوده ایم.

توزیع سنی جمعیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس آمار بدست آمده از مرکز آمار ایران، شاهد کاهش جمعیت در گروه سنی 14-0 سال از سال 1375 نسبت به سال 1385 هستیم بطوریکه از 6/37 درصد به 5/24 درصد رسیده می باشد. اما شاهد افزایش جمعیت در گروه سنی 64-15 سال هستیم بطوریکه درصد جمعیت این شهرستان در گروه سنی مزبور از 3/55 درصد در سال 1375 به 4/68 درصد در سال 1385 رسیده می باشد. اما در گروه سنی 65 ساله و بیشتر تغییری نظاره نمی گردد.

توزیع جنسی جمعیت

به لحاظ  توزیع جنسی جمعیت در سال 1375، 49 درصد را مردان و 51 درصد را زنان تشکیل  می دهد. این درصد در سال 1385، 9/48 درصد را مردان و 1/51 درصد را زنان تشکیل می دهد. که تفاوت محسوسی بین سالهای مذکور وجود ندارد اما شاهد درصد بیشتر جمعیت زنان نسبت به مردان در شهرستان ماسال هستیم

اندازه موالید و مرگ و میر

براساس آمار موجود در مرکز آمار ایران اندازه موالید در شهرستان ماسال به گونه متوالی در حال کاهش می باشد. بطوریکه در سال 1376 شاهد 944 مورد موالید در این شهرستان بودیم که این آمار در سال  1 به 860 نفر تقلیل پیدا نمود و مجدداً در سال 1384 به 754 مورد و سرانجام در سال 1385 به 737 مورد کاهش پیدا نمود. بدین ترتیب تعداد موالید سال 1385 در مقایسه با سال 1376 در حدود 9/21 درصد کاهش یافته می باشد بالاترین اندازه مرگ و میز در ماسال طی سالهای 1376 تا 1385 مربوط به 1376 می گردد که در حدود 1210 مورد گزارش شده می باشد. از این رو در سال 1385، نسبت به سال 1376، درصد تغییرات مرگ و میر در حدود 2/74 درصد کاهش یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد