عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

جان راسکین (1900-1818)

راسکین حقوقدان اینگلیسی بود که با روی آوردن به هنر، آغاز به نقد فلسفه هنر پرداخت و سپس روی به فلسفه اجتماعی آورد. «مطالعات عمیق زاسکین به او ثابت نمود که هنر و آثار هنری به گونه چشمگیری از عوامل اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد راسکین علت انحطاط هنر زمان خویش را در وضعیت اجتماعی – اقتصادی زمان صنعتی می بیند و در این مورد روابط و مناسبات تولید صنعتی را مقصر میداند» (مهندسان مشاور تالش 1373، پیشگفتار و حناچی 1378 ص 47) راسکین دو نظریه داشت که به قرار زیر می باشد:

1 – منظر سازی : شهرها و بافت تاریخی مربوط به آنها در محیط طبیعی زیبایی قرار گرفته اندکه بنا به گفته راسکین به یکباره خلق نشده اند، بلکه از تعامل فضایی بشر ساخت و فضای طبیعی به وجودآمده اند.

2 – نظم اندامواره یا سازمند : به عقیده راسکین آن چیز که باعث زیبایی بافت های کهن شهری شده می باشد، برخوردار بودن آنها از یک نظم اندامواره می باشد، این نظم از قدرت خلاقه بشر و هستی سرچشمه گرفته می باشد که هرچه پیشرفته تر باشد، نشاندهنده هوش برتر بشر می باشد و بلعکس هر جه به بی نظمی صنعتی نزدیکتر باشد نشاندهنده از میان رفتن هنر ساختن می باشد.

 

2 -11-2 کامیلو بویی تو (1914 1836)

محقق و معمار ایتالیایی، تفکر جدید ساماندهی شهری را در قرن بیستم پایه ریزی نمود. وی را پدر ساماندهی شهری جدید مینامند. نظریات ساماندهی شهری از دیدگاه بویی تو را می توان در دو نظریه عمده زیر مطرح ساخت:

الف) جایگزینی مفاهیم عماری به جای ویژگیهای شکلی و سبکی :بر اساس این نظریه مفهوم معماری مهم می باشد نه شکل و سبک آن. اگر مفهوم شناخته گردد شکل و سبک نیز شناخته می گردد. در ساماندهی شهری نیازی به تقلید شکلی نیست بلکه مهم اینست که مفهوم در قالب مکان اظهار گردد.

ب) فراتر از زمان بودن بناها و مجموعه های تاریخی : بر اساس این نظریه، دمیدن روح جدید در کالبدقدیم، سبب می گردد تا بناها و مجموعه های تاریخی زنده گردد.

بر اساس نظریه های فوق اصول زیر مطرح می گردد : الف) ایجاد عملکرد جدید در کالبد قدیم. ب) تعیین دوره مداخله در هر دوره. ج) تداوم مبانی اقدام. د) عدم تقلید از سبکهای معماری در گذشته. (حبیبی ومقصودی 1381ص 79)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-11-3 کامیلو سیت (1903 _ 1843)

سیت معمار اتریشی بود که مهمترین اثر وی کتاب «هنر ساختن شهرها »به سال 1889 می باشد. وی در این کتاب برداشتی کاملا زیبا شناسانه از شهرهای قرون وسطی و رنسانس دارد. نظریه های ساماندهی سیت شامل چهار نظریه عمده می باشد که در زیر به آنها تصریح می گردد : الف) جست و جوی الفبای شهرسازی کهن به مقصود کاربست در شهرسازی جدید. ب) ارزش بناهای تاریخی در ارتباط و هماهنگی فضایی موجود بین بنا و محیط اطراف. ج) نظریه تداوم شهرسازی. د) نظریه هویت تاریخی شهرها.

که اصولی تحت عنوان سلسله مراتب مکانی یا فضایی، هویت، تلفیق و انطباق، توازن، عملکرد گرایی، تعادل و مقیاس انسانی را در بر می گیرد. 0 (همان منبع ص85)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه