تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

توپوگرافی

شرایط پستی و  بلندی تحت تاثیر دو عامل شکل زایی درونی و بیرونی به وجود می آید. به نحوی که ساختار اولیه زمین از لحاظ تکتونیکی و پدید آمدن ارتفاعات توسط عوامل درونی شکل گرفته و پس از آن عناصر اقلیمی به عنوان عوامل بیرونی در تغییر شکل ساختار اولیه تأثیر بسیار موثری اعمال می نمایند. از مکانیزم های فرسایش می توان به دما، رطوبت، منابع آب (سطحی، زیرزمینی) ، بارندگی و غیره تصریح نمود.

شهرستان ماسال از سه تیپ اکولوژیک جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی تشکیل شده که بخش جلگه ای آن از ارتفاع 50 الی 100 متر، بخش کوهپایه ای آن از 100 الی 500 متر و بخش کوهستانی آن 500 متر به بالا تا ارتفاع 2500 متر کشیده شده می باشد. توپوگرافی مناسب محیطی به همراه رودخانه های همیشگی و پرآب سبب شده که جنگل های پایکوهی و کوهستانی و برفهای قله های ارتفاعات، اقلیم مناسب و دلپذیر را در قسمتهای مختلف خصوصاً بخش جگله ای به همراه داشته باشد. سکونتگاههای روستایی در بخش  جلگه‎ای با معیشت غالب زراعت و روستاهای پایکوهی، دامداری و باغداری شکل یافته اند و بخش ارتفاعات فوقانی (نواحی کوهستانی) ییلاق افراد پایکوهی و زمان فصل گرم سال می باشد. ارتفاعات جنگل دیگاه با 2611 متر، جنگل خندیله پشت با 1500 متر، جنگل لرزانه با 1000 متر و جنگل رنگو  با 1700 متر ارتفاع در بخش کوهستانی شهرستان واقع گردیده اند که مرتفع ترین قله های شهرستان کوه دیگاه با ارتفاع 2611 متر در بخش شاندرمن قرار دارد. رطوبت دریای خزر و ارتفاعات کوهستانی، شرایط معتدل و مرطوبی را در نواحی جگله ای محدوده مورد مطالعه، همچنین اقلیم سرد کوهستانی را در نواحی مرتفع آن پدید آورده می باشد. این ویژگی باعث گردیده تا نواحی کوهستانی در ایام گرم سال با در نظر داشتن مطلوبیت هوا، از چشم اندازهای مناسب ییلاقی برخوردار باشند. (نقشه توپوگرافی استان گیلان1:50000)

 

منابع آب

در شهرستان ماسال دو رودخانه همیشگی به نام های مرغک و خالکایی و یک رود فصلی به نام اسکندر رود (بهمبر) جریان دارد. استخرها و آبگیرهای موجود هم با ذخیره آبی یک میلیون مترمکعب از دیگر منابع آبی شهرستان به شمار می طریقه رودخانه مرغک شاندرمن از ارتفاعات 2600 متری شهرستان سرچشمه گرفته، رودخانه خالکایی ماسال از ارتفاعات 2600 متری سرچشمه گرفته این رودخانه پس از عبور از شهرستان ماسال به تالاب انزلی می ریزد و رود بهمبر نیز در آغاز با نام اسکندررود از ارتفاعات بالادست محدوده روستای نیلاش سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر ی به تالاب انزلی می ریزد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-ماسال رود (خالکایی)

پهنه رودخانه ماسال رود در بخش میانی استان گیلان عرض شمالی ́  2  و ْ 37  تا ˝ 13  ́  27  و ْ 37 و طول شرقی  ́  51 و ْ 48  تا ́   15 و ْ 49  جغرافیایی گسترده شده می باشد. مساحت این حوضه از بلندترین نقطه دهانه خروجی ایستگاه دبی سنجی طاسکوه 221 کیلومترمربع می باشد و زهکش اصلی حوضه رودخانه ماسال رود از به هم پیوستن رودهای شاه معلم، خونی، پرسی نساء و چسلی به وجودآمده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه