تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

تشخص

نکته کیفی مهمی که مشکل اصلی ورودی شهرهای ما می باشد عدم تشخص آنها می باشد. الگوی بی ماخذی که در تمام شهرهای ما چه ساحلی، چه کویری و چه کوهستانی تقلید می گرددجوابگوی نیازهای این شهرها نیست. ورودی شهر نشانگر هویت و شخصیت یک شهر می باشد و نمی توانبا ایجاد فلکه و بلوار، چند تابلو و مجسمه آن را تعریف نمود.

نمی‎توان از اینک شهر، توریستی یا مذهبی یا صنعتی باشد صرفنظر نمود. برای تحق تشخص خاص هر ورودی لازم می باشد که ورودی نماد چهره و شخصیت شهر باشد.

به همین دلیل از تقلید ورودی سایر شهرها جدا بایستی پرهیز گردد و مسیر ورودی منطبق با تپوگرافی و کاراکتر طبیعی محل باشد. ورودی هر شهر بایستی سبک و مصالح بومی معماری در محل را معرفی کرده، صنعتی و توریستی بودن شهر را نشان دهد. سیلوئت هر شهر دارای نشانه ها و عناصر خاصی چه طبیعی و چه مصنوع می باشد که در قدیم سواد شهر خوانده می شده و به مسافر اطلاع می داد که به آن شهر خاص رسیده می باشد.

مسافرین و ساکنین شهر هنگام ورود توقع دارند که از شهر آن چیزی را در ذهن خود دارند، ببینند از این رو، این همانی و تطبیق چهره ورودی با تصویر ذهنی افراداهمیت زیادی دارد. به همین جهت حفظ نقاط خاطره انگیز اعم از بناها یا عرصه های طیبعی مانند تپه، آبگیر، چشمه و مانند آن به تقویت تصویر ذهنی آنان کمک زیادی کند.  نیز حفظ نحوه ساخت و سازها به روشهای سنتی و بومی محل تاثیر بسیاری در حفظ این همانی با فضا دارد. حفظ خطوط تپوگرافی و پوشش گیاهی بومی و حال و هوای طبیعی محل نیز برای ارضاء حفظ این همانی افراد اهمیت زیادی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مورد همانگونه که قبلا هم تصریح گردید بایستی تصویر ذهنی افراد از هر شهر و توقعات آنها چه توسط ساکنین و چه توسط مسافرین و گردشگران شناسایی شده و در طراحی ورودی مورد توجه قرار گیرد.

نکته مهم دیگری که اغلب ار آن غفلت می گردد این می باشد که با توسعه شهر، ورودی به بخشی از داخل شهر تبدیل می گردد و محل جدیدی تأثیر ورودی را می یابد. این انعطاف و تبدیل پذیری بایستی در طراحی ورودیها به گونه ای اعمال گردد تا زمانی که این بخش به شهر می پیونددضمن اینکه قابلیت ادغام با بافت را داشته باشد شخصیت و خاطره آن از میان نرود. کاربریها و کالبد جداره ها و احجام بایستی قابل تبدیل در جهت رفع نیازهای داخل شهر را داشته باشند و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در آنه، دانه های شاخص و کاربریهای خاص محل برای حفظ هویت و خاطره آن حفظ شوند. (همان منبع ص15047)

 

2 11 نظریه پردازان جهانی

نظریه های مربوط به ساماندهی ورودی هاابعاد گوناگونی را مورد مطالعه قرار می دهد، که در آن میان دو بعد فرهنگی و اقتصادی اساسی ترین ابعاد می باشند که در معاصر سازی اثر موثر می افتد. نظریه‎های مربوط به ساماندهی ورودی در نیمه دوم قرن نوزدهم به وجودآمده که نظریه پردازی در این مورد تا کنون نیز ادامه دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد