عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوکالچر

در علوم استراتژیک، جایگاه هر کشور از ابعاد مختلفی مطالعه می گردد، مانند: جایگاه تاریخی، جایگاه اقتصادی، جایگاه اجتماعی، جایگاه فرهنگی، یا جایگاه سیاسی. یکی از مهم‌ترین گونه‌های تبیین جایگاه هر کشور، جایگاه محیطی آن می باشد که در آن آغاز محیط جغرافیایی تبیین می گردد، سپس سایر مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در نسبت با محیط جغرافیایی تعریف می گردد. در مطالعه «موضوع محور»، آغاز محورهای موضوعی مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ یا موضوع نظامی تبیین و سپس سایر مؤلفه‌های قدرت موضوعی، مانند «محیط» در نسبت با آن مطالعه می گردد.مثلاً اگر جایگاه یک کشور، از حیث سیاسی مطالعه گردید، سایر مؤلفه‌ها در نسبت با آن تعریف می گردد، مانند مؤلفه جغرافیایی. یا اگر این مطالعه از حیث اقتصادی انجام گردید، دیگر مؤلفه‌ها، مانند محیط جغرافیایی، در نسبت با موضوع اقتصاد تعریف می شوند. امّا در مطالعه «محیط محور» آغاز ابعاد محیطی و جغرافیایی تبیین می گردد، سپس سایر مؤلفه‌ها در نسبت با آن سنجش و ارزش‌گذاری می گردد.جایگاه محیطی یا به تعبیر غربی‌ها «Situation» در سه مرحله سنجش و برآورد می گردد. مرحله نخست یا مرحله تبیین قدرت محیطی، مرحله تبیین جایگاه کشور مورد مطالعه در سه مؤلفه قدرت محیطی، یعنی زمین (Geo)، دریا (Hydro) و هوا (Aero) می باشد. در مؤلفه‌های زمین (Geo)، سرزمین هر کشور از حیث کیفیت، ابعاد، مساحت و همچنین منطقه‌ای، از کره زمین، که آن کشور در آن واقع شده، منبع متفاوتی از قدرت محیطی به شمار می رود و هیچ دو کشوری جایگاه سرزمینی یکسانی ندارند. برای نمونه، سرزمین کشور شیلی همچون یک مار دراز و باریک می باشد، امّا سرزمین روسیه، کانادا یا آمریکا، موقعیتی مستطیلی و پهناور دارند. در مؤلفه دریا (Hydro)، نیز وضعیت کشورها متفاوت می باشد. این تفاوت به دو بخش تقسیم می گردد: آغاز اینکه آیا کشور مورد مطالعه، دسترسی به دریا دارد یا ندارد. کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان یا اتریش، دسترسی به دریا ندارند، لذا یکی از مؤلفه‌های سه گانه زمینی، دریایی و هوایی، در قدرت ملی آنها غایب می باشد. دیگر اینکه کیفیت جایگاه دریایی کشور مورد مطالعه چقدر می باشد. این کیفیت، با گزاره‌هایی زیرا طول سواحل،‌ بازبودن یا بسته بودن دریایی که در جوار سرزمین آن کشور قرار دارد، کیفیت فلات قاره در آب‌های ساحلی و سرزمینی آن کشور، و … سنجش می گردد. مؤلفه هوا (Aero) نیز متأثر از محل و منطقه‌ای می باشد که آن کشور در کره زمین در آن واقع شده می باشد.امّا در مرحله دوم، که مرحله تبیین قدرت موضوعی می باشد، بایستی به تبیین جایگاه آن کشور از حیث قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت فرهنگی و قدرت اجتماعی پرداخت.در مرحله سوم، آن چیز که در تبیین قدرت موضوعی برآورد گردید، با آن چیز که در تبیین قدرت محیطی سنجش گردید، با یکدیگر تلفیق می شوند. نتیجه این انطباق و تلفیق را می‌توان «جایگاه آن کشور» نامید. جایگاه یک کشور پس از این سه مرحله به این شکل تبیین می گردد که ز انطباق قدرت موضوعی سیاست با جغرافیا، ژئوپلیتیک[1]شکل می‌گیرد. هنگامی که از ژئوپلیتیک یک کشور سخن به میان می‌آید، مقصود انطباق قدرت سیاسی با قدرت جغرافیایی آن کشور می باشد. از انطباق قدرت موضوعی اقتصاد، با جغرافیا، ژئواکونومی[2]پدید می‌آید.

از انطباق قدرت موضوعی نظامی با جغرافیا، ژئومیلیتاری[3]  به دست می‌آید. از انطباق قدرت موضوعی فرهنگی یا اجتماعی نیز با جغرافیا، ژئوکالچر[4]یا ژئو سوشال [5]به وجود می‌آید.امّا اگر انطباق قدرت‌های موضوعی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، نظامی و اجتماعی، با بعد دریایی قدرت محیطی صورت پذیرد نتیجه به ترتیب می گردد: هیـدروپلیتیـک[6] ، هیـدرواکـونـومـی[7] ، هیدروکالچر[8]، هیدرومیلیتاری[9] و هیدروسوشال[10]. همواره جایگاه کشورها از حیث محیطی، با یکی از این حوزه‌های قدرت موضوعی ـ محیطی معرفی می گردد.

[1]. Geopolitic

[2]. Geoeconomy

[3]. Geomilitary

[4]. Geoculture

[5]. Geosocial

[6]. Hydropolitic

[7]. Hydroeconomy

[8]. Hydroculture

[9]. Hydromilitary

[10]. Hydrosocial

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه