عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربرد منطقه ای

براساس نظریه جهان چهارم، مرزبندی ملت ها در زندگی مردم پایدارتر و با معناتر از مرزهای کشوری هستند وتاریخ نشان داده می باشد هدف گرایش به نظام مدرن کشوری به نوعی برهم زدن مرزبندی طبیعی میان ملت هاست. به همین ترتیب، جوئل گارئودر کتاب خودبه نام 9 ملت آمریکای شمالی به سال 1992 می نویسد، مرزهای واقعی ملت ها در قاره ها بیشتر به روابط فرهنگی بستگی دارند تا مرزبندی های سیاسی و برنارد نیچمن جهان چهارم را محلی می داند که درآن هزاران ملل روی زمین برای حضور اجباری در مرزهای یک نظام رسمی کشوری، غالباً با خشونت، مهار شده اند. ( برادن و اشلی 1383، 136).زبان یکی از موثرترین عوامل در تعریف ملیت می باشد  و کلمات از نمادهای مهم هویت ملی محسوب می شوند همچنین زبان ایده بارز و مهم فرهنگی می باشد که تأثیر مهم در انسجام هر ملت و تقویت و تثبیت گرایش های ملی و منطقه ای دارد.

طبق نظر اسمیت یک گروه نژادی با یک قوم، ممکن می باشد به مردمی اطلاق گردد که دارای اسطوره نیاکانی مشترک، خاطرات تاریخی مشترک، عناصر فرهنگی مشترک، وابستگی به قلمرو مشخص و حس همبستگی باشد (مویر، 1379، 68) .

بدین ترتیب کشورهایی که دریک حوزه جغرافیایی به وجودآمده اند وساختار طبیعی و انسانی منطقه به آن صفاتی را اعطا کرده که به عنوان یک واحد کارکردی فعال وموثر در نظام منطقه ای اقدام می کنند و صفاتی نظیر منابع جمعی، فرهنگ وزبان، طرز قرارگیری و نظایرآن ( مانند کشورهای حوزه خزر) تحت تاثیر ژئوکالچر منطقه ای هستند و در تعمیق پیوندهای فرهنگی و سیاسی در تعامل با یکدیگر هستند.(www.staregicyeview.org)

 

2-2-2-3-کاربرد محلی و ملی

گلاسنر[1]دربحث های فرهنگی و ارتباط آن با ژئوپلتیک به سه عامل «زبان، مذهب و قومیت» توجه می کند به نظر او ناسیونالیسم برمردم تاثیر بیشتری نسبت به مذهب دارد. در گذشته، مذهب می توانست عاملی در تفکیک مرزهای جغرافیایی باشد در قرن بیستم نیز می توان به ظهور «ایرلند» به دلیل وجود دو مذهب کاتولیک و پروتستان، سوریه به سبب وجود مسلمانان و مسیحیان، هند به دلیل وجود دو مذهب اسلام و هندو، «فلسطین» به واسطه وجود یهود ومسلمان تصریح نمود به نظر گلاسنر درارائه تصویر کلی از جهان، می توان گفت مذهب اگر چه برای بسیاری از افراد مهم باقی می ماند وبه مثابه یک عامل سیاسی ـ محلی اهمیت می دهد؛ اما دیگر نیرویی نیست که بتواند تاریخ را شکل دهد. (زین العابدین 1389، 191 – 190).

 

[1]– Era Martin Glassner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه